REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

FB
FB

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

obowiązujący od dnia 1 listopada 2022 roku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin usług elektronicznych”), określa prawa  i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w ramach udostępnianej na tej stronie Strefy Klubowicza przez fitness klub działający pod nazwą Fitness Club Imperium w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, prowadzony przez Bartosza Jobda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fitness Club Imperium Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307 (dalej jako ,,Klub” lub ,,Fitness Club Imperium”).
 2. Regulamin usług elektronicznych określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania ze Strony Internetowej oraz Strefy Klubowicza, określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Szczegółowe warunki korzystania z usług świadczonych w Fitness Club Imperium określa Regulamin Fitness Club Imperium (dalej jako „Regulamin”).  4. Regulamin oraz Regulamin usług elektronicznych, stanowią integralną część Umowy  o korzystanie z usług świadczonych w Klubie.
 4. Regulamin i Regulamin usług elektronicznych udostępniany jest Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, zapisanie na nośniku, utrwalenie i wydrukowanie, a także w Recepcji Klubu.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu usług elektronicznych przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 6. Przez pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie usług elektronicznych rozumieć należy:
  • Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę o korzystanie z usług Klubu,
  • Karnet – abonament uprawniający do korzystania z usług Klubu, przez okres  i na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z wybranym rodzajem abonamentu,
  • Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Członkowi Klubu w Strefie Klubowicza dostępnych po zalogowaniu,
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca status Członka Klubu lub osoba fizyczna, niebędąca Członkiem Klubu korzystająca z usług Klubu na podstawie akceptowanej Karty Partnerskiej, vouchera, usługi Pierwsze wejście gratis lub Wejścia jednorazowego, a także osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Fitness Club Imperium,
  • Recepcja Klubu – wyznaczone miejsce w Klubie służące do obsługi Klientów Klubu,
  • Strona Internetowa – strona internetowa Klubu dostępna pod adresem https://club-imperium.pl/,
  • Umowa – umowa o korzystanie z usług świadczonych w Klubie, uprawniająca do korzystania z usług Klubu na warunkach wynikających z Regulaminu i wykupionego Karnetu,
  • Umowa o prowadzenie Konta – umowa zawarta drogą elektroniczną, między Usługobiorcą, a Usługodawcą której przedmiotem jest możliwość korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności Strefy Klubowicza, na warunkach wynikających z Regulaminu usług elektronicznych,
  • Usługodawca – Bartosza Jobda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness Club Imperium Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307,
  • Usługobiorca – Klient, Członek Klubu lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Usługobiorcy Strony Internetowej, Strefy Klubowicza oraz prowadzeniu Konta, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  • Strefa Klubowicza – usługa elektroniczna dostępna dla Członków Klubu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się do Konta za pośrednictwem strony https://fcimperium-cms.efitness.com.pl/ i Strony Internetowej, obejmująca zespół informacji służących do jego identyfikacji, umożliwiająca dostęp do informacji o zawartej Umowie oraz wykupionych usługach, zarządzanie nimi(dokonywanie płatności, zakup usług), a także uprawniająca do dokonywania rezerwacji miejsc na Zajęcia zorganizowane,
  • Operator systemu płatności – podmiot, z którym Klub zawarł umowę w celu umożliwienia Członkom Klubu dokonywanie płatności wynikających ze świadczonych przez Fitness Club Imperium usług,
  • Okres rozliczeniowy – okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy  i rozpoczyna się w dniu aktywacji Karnetu. Aktywacja Karnetu następuje  w chwili skorzystania przez Klienta po raz pierwszy z usług świadczonych  w Klubie na podstawie zakupionego Karnetu. Na prośbę Klienta Karnet może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
  • Cykliczne obciążenie karty płatniczej – sposób płatności polegający na obciążeniu karty kredytowej lub karty debetowej Członka Klubu należną kwotą z tytułu opłat za korzystanie z usług świadczonych w Klubie w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym przez cały okres obowiązywania Umowy przy wykorzystaniu systemu Espago. W przypadku Umów zawieranych na czas nieokreślony, obowiązkowe jest podanie przez Członka Klubu numeru karty kredytowej lub karty debetowej oraz jej daty ważności, a także zapewnienie Klubowi możliwości skutecznego obciążenia rachunku tej karty kwotami z tytułu miesięcznych opłat, przez cały okres obowiązywania Umowy. Wyrażenie zgody przez Członka Klubu na Cykliczne obciążenia karty płatniczej jest warunkiem zawarcia Umowy,
  • Właściciel Klubu – Bartosz Jobda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness Club Imperium Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock,
  • Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone  w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie  z ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca.

§ 2 RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane, obejmujące w szczególności informacje dotyczące Klubu, Właściciela Klubu, dane kontaktowe, informacje o profilu działalności, obowiązujących regulaminach, rodzaju i zakresie oferowanych usług, oraz formularz zapisu na usługę – Pierwsze wejście gratis i formularz kontaktowy, co zapewniają dedykowane zakładki.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która skutkuje zapoznaniem się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej.
 3. Usługodawca za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi polegające na prowadzeniu i zarządzaniu indywidualnym Kontem w Strefie Klubowicza.
 4. Strefa Klubowicza umożliwia Usługodawcy zawarcie Umowy w ramach sprzedaży on line, zakup Karnetu, dostęp do informacji o zawartej Umowie oraz zakupionym Karnecie, dokonywanie płatności za wybrane usługi świadczone w Klubie, przeglądanie historii Umów, wykupionych Karnetów i płatności, dokonywanie rezerwacji miejsc na Zajęcia zorganizowane oraz dostęp do innych usług opisanych  w Koncie.
 5. Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, wykonania prac serwisowych lub czynności związanych  z modyfikacją Strony Internetowej i Strefy Klubowicza. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz w Strefie Klubowicza, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
 7. Świadczenie przez Usługodawcę Usług jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wówczas wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie Cennik usług.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Strony Internetowej  i Strefy Klubowicza w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu usług elektronicznych oraz w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek ingerowanie przez Usługobiorcę w treść, strukturę, grafiki lub mechanizm działania Strony Internetowej i Strefy Klubowicza, a także wykorzystywanie Strony Internetowej i Strefy Klubowicza do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 10. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd oraz podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony Internetowej i Strefy Klubowicza.
 11. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie na jakimkolwiek polu eksploatacji, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści lub fragmentów treści zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w Strefie Klubowicza (w szczególności tekstu, logotypu, grafik, zdjęć) bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej i w Strefie Klubowicza są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odrębną umowę w zakresie korzystania z tych treści.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu usług elektronicznych oraz jego akceptacją.
 2. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług tj. wejścia na Stronę Internetową dochodzi do zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na:
  • możliwości przeglądania treści publikowanych na Stronie Internetowej,
  • uzyskaniu dostępu do dedykowanych zakładek,
  • uzyskaniu dostępu do podglądu informacji, obejmujących w szczególności informacje dotyczące Klubu, Właściciela Klubu, danych kontaktowych, profilu działalności, obowiązujących regulaminów, rodzaju i zakresu oferowanych usług,
  • uzyskaniu dostępu do formularza zapisu na usługę – Pierwsze wejście gratis,
  • uzyskaniu dostępu do formularza kontaktowego,
  • uzyskaniu dostępu do funkcjonalności Strefy Klubowicza, które nie wymagają rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną określona w ust. 1 powyżej rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Strony Internetowej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Strefie Klubowicza dochodzi do zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy o prowadzenie Konta.
 5. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta, poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta, w każdym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało zgłoszone żądanie usunięcia Konta, jednakże nie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dotyczącej zakupu Karnetu na czas nieokreślony. Oświadczenie w przedmiocie usunięcia Konta, Usługobiorca może złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club imperium.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź osobiście w Recepcji Klubu.
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia lub do przerwania świadczenia Usług, w tym zablokowania Konta skutkującego ograniczeniem możliwości korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności Konta w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu usług elektronicznych, obowiązujących przepisów prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, a także uzasadnionych interesów Usługodawcy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania dalszych naruszeń lub usunięcia skutków tych naruszeń w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie. O usunięciu lub zablokowaniu Konta Usługobiorca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji Konta w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia lub zablokowania Konta.
 8. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu uzasadnionych przyczyn skutkujących zaprzestaniem świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy  o prowadzenie Konta.
 9. Usługodawca, mając na uwadze cel rejestracji Usługobiorcy w Strefie Klubowicza oraz cel prowadzenia Konta zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w sytuacji gdy przez nieprzerwany okres kolejnych 24 miesięcy Usługobiorca nie będzie związany  z Usługodawcą żadną Umową i nie będzie korzystał z usług Klubu na jakiejkolwiek podstawie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminie usunięcia Konta z 14- dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. W przypadku wskazanym powyżej, Umowa o prowadzenie konta rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY KLUBOWICZA

 1. Dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej, Strefa Klubowicza składa się  z następujących funkcjonalności:
  • Rejestracja – dokonywana jest przez Usługobiorcę przy zakupie pierwszego Karnetu,
  • Logowanie – ma na celu umożliwienie Usługobiorcy dostęp do Konta,
  • Moje Konto – funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy dokonywanie zmiany swoich danych osobowych: numeru telefonu, danych do faktury, zmiany hasła, sprawdzenie informacji o złożonych oświadczeniach na przesyłanie treści o charakterze marketingowym, zaakceptowanych regulaminach, klauzuli informacyjnej RODO,
  • Aktualności – służącej do udostępniania informacji na temat bieżącej działalności Klubu,
  • Kalendarza zajęć – umożliwiającego sprawdzenie grafiku prowadzonych  w Klubie zajęć, także z wykorzystaniem wyszukiwarki obejmującej rodzaj prowadzonych zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia, sal na których prowadzone są zajęcia. Kalendarz zajęć umożliwia ponadto Usługobiorcy dokonanie rezerwacji na Zajęcia zorganizowane, sprawdzenie historii Zajęć zorganizowanych, pobranie i zapisanie na nośniku grafiku.
  • Kup Karnet – funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy dokonanie zakupu wybranego Karnetu,
  • Członkostwo – funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do informacji o zawartych Umowach, zakupionych Karnetach, wybranych formach płatności, przyznanych punktach bonusowych, a także historii: zawartych Umów, zakupionych Karnetów, dokonywanych płatnościach,
  • Moje treningi (Moje postępy) – służącej do śledzenia postępów treningów, umożliwiającej wprowadzenie i zmianę danych dotyczących pomiarów ciała,  a także dostęp do wykresów przedstawiających dane wynikające  z wprowadzonych pomiarów.
 2. Rejestracji w Strefie Klubowicza może dokonać każdy Usługobiorca, który korzysta ze Strony Internetowej.
 3. Rejestracja i założenie Konta w Strefie Klubowicza następuje po prawidłowym wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza podczas dokonywania zakupu pierwszego Karnetu. Usługobiorca, które chce założyć Konto podaje w formularzu dane osobowe oraz składa oświadczenia przy czym powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody, chyba że pola są oznaczone jako opcjonalne. Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 4. Dokonanie Rejestracji wymaga zapoznania się przez Usługobiorcę i zaakceptowania warunków Regulaminu oraz Regulaminu usług elektronicznych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza.
 5. Usługobiorca zaznaczając odpowiednie pole formularza potwierdzające, że zapoznał się z Regulaminem usług elektronicznych, wyraża wolę zawarcia Umowy o prowadzenie Konta. Niewyrażenie przez Usługobiorcę woli zawarcia Umowy o prowadzenie Konta jak również nie podanie wymaganych danych w formularzu uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta.
 6. Konto aktywuje się w momencie zakończenia rejestracji”. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o prowadzenie Konta, a Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta.
 7. Rejestracja w Strefie Klubowicza i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizowania danych kontaktowych w Koncie, jeżeli w czasie trwania Umowy o prowadzenie Konta nastąpią w nich zmiany.
 9. Założenie Konta w Strefie Klubowicza przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2-6 powyżej oraz dostarczeniu do Recepcji Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy  o prowadzenie Konta (zgodnego ze wzorem oświadczenia dostępnego na Stronie Internetowej lub w Recepcji Klubu) oraz złożenia podczas dokonywania rejestracji oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Klubu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 10. W celu zalogowania się do Strefy Klubowicza i Konta za pośrednictwem Strony Internetowej należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i wpisać podane podczas rejestracji hasło oraz nacisnąć przycisk „Zaloguj się”.
 11. Po prawidłowym zalogowaniu, Usługobiorca otrzymuje dostęp do funkcjonalności Konta, umożliwiających zarządzanie Kontem, w szczególności dokonywanie zakupu Karnetów.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim, danych wymaganych do zalogowania do Konta, tj. loginu i hasła. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła.
 13. Zakończenie korzystania ze Strefy Klubowicza i Konta następuje poprzez wylogowanie.

§ 5 ZASADY REJESTRACJI I ADMINISTROWANIA KARTĄ PŁATNICZĄ.
CYKLICZNE OBCIĄŻENIE KARTY PŁATNICZEJ

 1. Usługobiorca podczas dokonywania zakupu Karnetu może nieodpłatnie zarejestrować z pomocą Konta kartę płatniczą. Rejestracja karty płatniczej następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Strefie Klubowicza przy udziale Operatora systemu płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty i po wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na Cykliczne obciążenie karty płatniczej podczas zawierania Umowy.
 2. Cykliczne obciążenie karty płatniczej polega na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Usługobiorcy należną kwotą z tytułu opłat za korzystanie z usług świadczonych w Klubie w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym przez cały okres obowiązywania Umowy przy wykorzystaniu systemu Espago (marki należącej do PSP Polska Sp. z o.o.) spełniającej międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS.
 3. Cykliczne obciążenie karty płatniczej jest obowiązkowym sposobem płatności  w przypadku Umów zawieranych na czas nieokreślony. Automatyczne płatności będą realizowane do czasu wycofania zgody na Cykliczne obciążenie karty płatniczej lub upływu okresu ważności karty płatniczej z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody na Cykliczne obciążenie karty płatniczej lub upływ okresu ważności karty nie zwalnia Usługobiorcy od obowiązku uiszczenia należnych płatności wynikających z Umowy  w danym Okresie rozliczeniowym.
 4. Usługobiorca uiszczający opłaty za Karnet poprzez Cykliczne obciążenie karty płatniczej zobowiązany jest do zapewnienia Usługodawcy możliwości skutecznego obciążenia rachunku tej karty kwotami z tytułu comiesięcznych opłat za korzystanie  z usług Klubu przez cały okres obowiązywania Umowy.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest również do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 6. W celu rejestracji karty płatniczej, w ramach dokonywania zakupu Karnetu, podczas wyboru metody płatności Usługobiorca zobowiązany jest do podania następujących danych swojej karty płatniczej:
  • 16-cyfrowy numer karty płatniczej,
  • datę ważności karty płatniczej,
  • kod CVV2/CVC2.

  oraz wyrażenia zgody na Cykliczne obciążanie karty płatniczej w celu dokonywania płatności wynikających z Umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego pola w trakcie dokonywania zakupu Karnetu.

 7. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na Cykliczne obciążanie karty płatniczej podczas zawierania Umowy w Recepcji Klubu.
 8. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje przekazaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej do Operatora systemu płatności, z którym Właściciel Klubu zawarł umowę o obsługę kart płatniczych.
 9. Płatności cykliczne autoryzowane są przez Operatora systemu płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego. W przypadku nieskutecznej autoryzacji płatności cyklicznych, Usługobiorca zobowiązany jest do ponownej rejestracji karty płatniczej, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6. Operator systemu płatności może zobowiązać Usługobiorcę do dokonania dodatkowej autoryzacji płatności cyklicznych.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  • zapewnienie prawidłowości i kompletności danych zapisanych  i przechowywanych na Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej oraz do podania danych jedynie własnej karty płatniczej,
  • bieżącego weryfikowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatniczą w ramach Konta oraz niezwłocznego zgłaszania Usługodawcy wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości,
  • przestrzegania zasad posługiwania się kartą płatniczą wynikających  z odrębnych uregulowań jej wydawcy, zwłaszcza w zakresie postępowania  w przypadku utraty karty oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa posługiwania się kartą płatniczą.

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Usługodawca w ramach Strony Internetowej zapewnia Usługobiorcy nieodpłatny dostęp do formularza kontaktowego, służącego do korespondencji związanej  z bieżącą działalnością Klubu.
 2. Celem skorzystania z formularza kontaktowego Usługobiorca zobowiązany jest do:
  • wypełnienia odpowiednich pól formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości,
  • potwierdzenia, że został poinformowany, iż administratorem podanych danych osobowych jest Usługodawca oraz potwierdzenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z postanowieniami określonymi  w Polityce prywatności,
  • zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu usług elektronicznych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza,
  • potwierdzenia woli kontaktu poprzez naciśnięcie na odpowiednie pole  w formularzu kontaktowym tj. „Wyślij”.
 3. Usługodawca w ramach Strony Internetowej udostępnia Usługobiorcy formularz zapisu, umożliwiający skorzystanie z usługi Pierwsze wejście gratis na warunkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie usług elektronicznych.
 4. Z usługi Pierwsze wejście gratis może skorzystać osoba, która korzysta z usług świadczonych w Klubie po raz pierwszy lub osoba, który ostatni raz korzystała z usług Klubu w terminie dłuższym niż ostatnie 3 miesiące po zapoznaniu się  i zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Celem skorzystania z usługi Pierwsze wejście gratis z wykorzystaniem Strony Internetowej, Usługobiorca zobowiązany jest do:
  • wypełnienia odpowiednich pól formularza zapisu poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Regulaminu usług elektronicznych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza,
  • potwierdzenia, że został poinformowany, iż administratorem podanych  danych osobowych jest Usługodawca oraz potwierdzenia, że wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi Pierwsze wejście gratis  zgodnie z postanowieniami określonymi w Polityce prywatności poprzez  zaznaczenie odpowiedniego pola formularza,
  • wysłania danych wskazanych w formularzu poprzez naciśnięcie na  odpowiednie pole w formularzu tj. „Wyślij teraz”.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych,  w szczególności zakazane jest podawanie danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz niedopuszczalne jest podawanie adresu e-mail, którego Usługobiorca nie jest właścicielem. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności formularza kontaktowego oraz formularza zapisu na usługę Pierwsze wejście gratis, wynikający  z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i Strony Internetowej.

 

§ 7 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Usługobiorca w celu prawidłowego korzystania z Usług powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej oraz Strefy Klubowicza:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  • posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej,
  • dysponowanie systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym,
  • posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, posiadającą włączoną obsługę plików Cookie, JavaScript, kodowanie H.264, HTML5.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz Strefy Klubowicza. Wskazane zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu usług elektronicznych, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną Usług.
 3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony Internetowej oraz Strefy Klubowicza w sytuacji, gdy Usługobiorca korzysta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 1.

§ 8 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZN

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, pomimo korzystania z systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług należą m.in.:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – rożnego rodzaju skrypty lub aplikacje mające na celu szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie (w szczególności takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery),
  • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Usługobiorcy, które mogą gromadzić informacje o Usługobiorcy i wysyłać je autorowi programu (zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody),
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (ang. phishing) – w szczególności haseł, loginów przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
  • spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne przesyłane jednocześnie do wielu odbiorów, zazwyczaj zawierające treści o charakterze reklamowym, e) włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi takich jak rootkit czy exploit.
 3. Celem uniknięcia zagrożeń wskazanych w ust. 2 powyżej zaleca się, aby urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet były zaopatrzone we właściwe środki, które zminimalizują przedmiotowe zagrożenia. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami może zapewnić w szczególności stosowanie:
  • aktualnego oprogramowania antywirusowego,
  • zapory sieciowej (ang. firewall),
  • szyfrowanie transmisji danych,
  • nieotwieranie wiadomości elektronicznych niewiadomego pochodzenia i załączników,
  • instalacja programów prewencyjnych służących do wykrywania i zapobiegania włamaniom do systemu teleinformatycznego,
  • regularne skanowanie systemu programem antywirusowym i antymalware,
  • korzystanie z programów i aplikacji, pocących z legalnego źródła, h) każdorazowe zapoznawanie się z informacjami na temat licencji oraz instalacji programów i aplikacji.
 4. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń, określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.

§ 9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wszelkie uwagi co do Usług świadczonych droga elektroniczną przez Usługodawcę, a także Usług związanych z automatycznymi płatnościami elektronicznymi realizowanymi z wykorzystaniem Strefy Klubowicza mogą być zgłaszane przez Usługobiorców w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w Recepcji Klubu, przesyłką pocztową na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.
 2. Pismo Usługobiorcy w przedmiocie reklamacji, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, login, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Usługodawca powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  • skierować sprawę do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
  • zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 5. Ponadto, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 6. Skorzystanie powyższych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na taki tryb postępowania.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni licząc od dnia zawarcia Umowy tj. rejestracji w Strefie Klubowicza i założenia Konta.
 2. W celu odstąpienia od wskazanej w ust. 1 Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie Konta Usługobiorca może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu usług elektronicznych w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.
 4. Postanowienia ust. 1-3 znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Bartosz Jobda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness Club Imperium Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307,  e-mail: club@club-imperium.pl, telefon: 509 890 280 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Usługobiorców, podane w związku z rejestracją i założeniem Konta, oraz w związku z korzystaniem z formularzy dostępnych na Stronie Internetowej będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania Umowy o prowadzenie Konta oraz Umowy  o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na udostępnianiu Usługobiorcy Strony Internetowej lub innej umowy o świadczenie usług w Klubie. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”). Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń;
  • obsługi prawnej, w tym ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę dotyczących dążenia do ochrony prawnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia najwyższej jakości usług dla Usługobiorców, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela Klubu dotyczących dążenia do zapewnienia najwyższej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania – przez okres do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia zgodności działania z przepisami prawnymi, w tym dokumentowania realizacji usług dla celów podatkowych, wykonywania obowiązków statystycznych, dochowania standardów rachunkowych i księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Klubu. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania – okres wynikający z przepisów prawa lub okres przedawnienia roszczeń, w zależności który upływa jako ostatni.
  • przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie Konta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń.
 3. Podanie danych identyfikujących Usługobiorcy jako strony Umowy o prowadzenie Konta oraz jako strony Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotyczących udostępniania Usługobiorcy Strony Internetowej i dostępnych w ramach ten strony formularzy jest konieczne do zawarcia i wykonania tych umów, w tym świadczenia usług przez Usługobiorcę. W razie odmowy podania tych danych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta lub być wykonywana, a związane z taką odmową usługi nie będą realizowane.
 4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być także przetwarzane przez Właściciela Klubu w celach marketingowych dotyczących własnych usług i produktów, polegających w szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną do osób, które wyraziły na to zgodę – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być przez wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Usługobiorców. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Właściciela Klubu także od zewnętrznych operatorów i organizatorów współpracujących z Klubem w zakresie związanym z realizowaniem rezerwacji w Strefie Klubowicza lub dokonywaniem automatycznych płatności z wykorzystaniem systemu Operatora systemu płatności.
 6. Do danych osobowych Usługobiorców mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy oraz podmioty współpracujące z Usługodawcą, z którymi zawarto odpowiednie umowy. Dotyczy to Operatora systemu płatności w celu świadczenia przez niego usług płatniczych i procesowania płatności w ramach Cyklicznego obciążenia karty płatniczej oraz firm, które świadczą usługi dla Usługodawcy np. firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie lub usługi informatyczne, firmy świadczące obsługę księgową, prawną lub audytową, usługi marketingowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 8. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 9. Usługobiorca ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Właściciela Klubu, w szczególności gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.
 10. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Usługobiorców nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 12. Właściciel Klubu rezerwuje prawo do zmieniania i uzupełniania niniejszych zasad i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia potrzeby ich doskonalenia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb, warunków, możliwości technicznych lub zmian w przepisach prawa. O wszelkich zmianach Klub będzie informował w sposób wyraźny i jednoznaczny.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin usług elektronicznych stanowi integralną część Umowy, a także do Umowy o prowadzenie Konta oraz Umowy o świadczenie usług elektronicznych dotyczącej udostępniania Usługobiorcy Strony Internetowej.
 2. Regulamin usług elektronicznych jest dostępny na Stronie elektronicznej w zakładce ___________________.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu usług elektronicznych wymagają zachowania formy pisemnej oraz podania do wiadomości Usługobiorców poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu usług elektronicznych na Stronie Internetowej lub poprzez wywieszenie zmienionej treści Regulaminu usług elektronicznych w ogólnodostępnym miejscu w Recepcji Klubu.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu usług elektronicznych, wprowadzone zmiany obowiązują począwszy od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie usług elektronicznych, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia udostępnienia Usługobiorcom Regulaminu w nowym, zmienionym brzmieniu.
 5. Regulamin usług elektronicznych w nowym, zmienionym brzmieniu wiąże Usługobiorcę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu zmienionej treści Regulaminu usług elektronicznych, Usługobiorca nie złoży oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy, po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Usługobiorca akceptuje wprowadzone do Regulaminu usług elektronicznych zmiany.
 6. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu usług elektronicznych, złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy na czas nieokreślony w związku ze zmianą Regulaminu usług elektronicznych, Umowa na czas nieokreślony wygasa z końcem obowiązującego okresu wypowiedzenia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zawartości Strony Internetowej i Strefy Klubowicza. Usługobiorca zostanie poinformowany o istotnych zmianach zawartości Strony Internetowej i Strefy Klubowicza poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej informacji o takich zmianach, oraz przez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 8. Przyjmuje się dla celów niniejszego Regulaminu, że zmiana dotycząca zawartości Strony Internetowej i Strefy Klubowicza jest istotna w sytuacji, gdy ilość treści zawartych w Usługach zostanie znacząco zmniejszona lub w istotnym zakresie ulegnie zmianie całościowy charakter udostępnianej zawartości.
 9. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie usług elektronicznych Usługobiorca może skontaktować się z Właścicielem Klubu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.