POLITYKA PRYWATNOŚCI

FB
FB

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartosz Jobda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness Club Imperium Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307, e-mail: club@club imperium.pl, telefon: 509 890 280 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Twoje dane osobowe, podane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim w następujących celach:
  • dokonania rezerwacji na Zajęcia organizowane, zawarcia i wykonania Umowy lub innej umowy o świadczenie usług w Klubie. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit.
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”).Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń;
  • obsługi prawnej, w tym ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora dotyczących dążenia do ochrony prawnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia najwyższej jakości usług dla Członków Klubu, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora dotyczących dążenia do zapewnienia najwyższej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Okres przetwarzania – przez okres do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia porządku, bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Klubu, a także komfortu pobytu Członków Klubu – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora dotyczących konieczności zapewnienia porządku, bezpieczeństwa na terenie Kluby oraz komfortu pobytu Członków Klubu. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania -przez okres niezbędny dla realizacji takiego celu, przy czym dane przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte; z zastrzeżeniem, w przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • zapewnienia zgodności działania z przepisami prawnymi, w tym dokumentowania realizacji usług dla celów podatkowych, wykonywania obowiązków statystycznych, dochowania standardów rachunkowych i księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratora. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania – okres wynikający z przepisów prawa lub okres przedawnienia roszczeń, w zależności który upływa jako ostatni.
  • przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od zakupu Karnetu on-line – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO, okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń, g) marketingu, tj. dotyczących własnych usług i produktów, polegających w szczególności na wysyłaniu wiadomości (e-mail lub telefonicznie) do osób, które wyraziły na to zgodę – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, okres przetwarzania – przez okres ich przydatności do celów biznesowych, których dotyczą, nie dłużej jednak niż do odwołania zgody.
 3. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być przez wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych identyfikujących Klienta jako strony umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy, w tym świadczenia usług przez Klub. W razie odmowy podania tych danych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta lub być wykonywana, a związane z taką odmową usługi nie będą realizowane. Niepodanie danych identyfikujących przez osoby dokonujące rezerwacji na Zajęcia organizowane uniemożliwi jej złożenie i potwierdzenie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu, w obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Zasięg monitoringu wizyjnego nie obejmuje szatni, toalet oraz pryszniców. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 6. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Członków Klubu lub pochodzą one z zasobów Klubu (np. monitoring wizyjny). Twoje dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Administratora także od zewnętrznych operatorów i organizatorów współpracujących z Klubem w zakresie związanym z realizowaniem rezerwacji w Strefie Klubowicza lub dokonywaniem płatności w systemie Espago.
 7. Do Twoich danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Klubu oraz podmioty współpracujące z Klubem, z którymi zawarto odpowiednie umowy. Dotyczy to firm, które świadczą usługi dla Klubu np. firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie lub usługi informatyczne, firmy świadczące obsługę księgową, prawną lub audytową, usługi marketingowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 9. Przysługuje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: a) prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 10. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.
 11. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 13. Administrator rezerwuje prawo do zmieniania i uzupełniania niniejszych zasad i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia potrzeby ich doskonalenia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb, warunków, możliwości technicznych lub zmian w przepisach prawa. O wszelkich zmianach Klub będzie informował w sposób wyraźny i jednoznaczny.