Regulamin COVID

FB
FB

REGULAMIN FITNESS CLUB IMPERIUM

REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD KORZYSTANIA Z FITNESS CLUB IMPERIUM
NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII  LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Z POWODU COVID-19

regulamin obowiązuje od dnia 22 grudnia 2021 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin w okresie epidemii COVID-19”), określa szczególne warunki świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie fitness klubu działającego pod nazwą Fitness Club Imperium w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, który jest prowadzony przez Bartosza Jobda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, NIP: 532-194-55-63, REGON: 360887599 (dalej jako ,,Klub” lub ,,Fitness Club Imperium”) przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób korzystających z usług  Klubu (zwany dalej jako: „Klienci”) od dnia 22 grudnia 2021 r. roku przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 (zwane dalej łącznie jako: „Epidemia”).
 3. Celem Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa Klientów podczas świadczenia usług i pobytu w Klubie,  zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników obsługi oraz Klientów, jak również ograniczenie liczby kontaktów na terenie Klubu, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołujących COVID-19.
 4. Klienci oraz wszystkie pozostałe osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad i wytycznych określonych w niniejszym Regulaminie w okresie epidemii COVID-19.

§2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNO – SANITARNEGO

 1. W okresie stanu epidemii z powodu COVID-19 lub stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID – 10 nie mogą korzystać Klienci, którzy:
  • objęci są kwarantanną lub izolacją,
  • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19,
  • zaobserwowali u siebie objawy choroby zakaźnej – wówczas powinni udać się do domu i skorzystać z pomocy medycznej (rekomendowane jest skorzystanie z teleporady medycznej).
 2. W sytuacji, gdy u Klienta występują niepokojące objawy choroby, powinien on niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się własnym transportem lub transportem sanitarnym do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 3. W trakcie godzin otwarcia Klubu, może zostać wprowadzona przerwa techniczna w celu dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa.
 5. W okresie Epidemii mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w szczególności poprzez wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług między innymi poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych.
 6. Klient przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do sal treningowych oraz poszczególnych stref zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi w strefie wejściowej do Klubu lub danej sali lub strefy, a dotyczącymi wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu.
 7. W okresie Epidemii mogą obowiązywać ograniczenia i limity co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali treningowej w tym samym czasie. Informacja na temat liczby osób, które mogą przebywać w Klubie w tym samym czasie zostanie umieszczona przed wejściem do Klubu, a także przed wejściem do każdej z sal treningowych i stref. W celu zastosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych i zaleceń właściwych organów Klub uprawniony jest do weryfikowania liczby osób korzystających z usług Klubu, w szczególności liczby osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (np. okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu).
 8. W przypadku osiągnięcia obowiązujących limitów wejście Klienta do Klubu może być związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu. Przy stanowisku Recepcji poza Personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy Recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości. W przypadku, gdy liczba osób przebywających w Recepcji Klubu jest zbyt duża, Personel może poprosić część osób o oczekiwanie poza terenem Klubu.
 10. Zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 11. Klienci korzystający z usług świadczonych w Klubie zobowiązani są do:
  • jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
  • dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przy wejściu do Klubu, przed i po skorzystaniu z usług świadczonych w Klubie, przed i po każdym treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
  • zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak
   i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego – z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Klub,
  • zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy,
 12. Rekomenduje się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (np. mat) oraz własnych przyborów (np. ręcznik lub butelka z wodą).
 13. Klienci nie powinni używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 14. Klub zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Klub zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu.
 15. Klub informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy Klient narusza zasad korzystania z Klubu określone w niniejszym Regulaminie, jak również narusza zasady wynikające z aktualnych wytycznych i informacji umieszczonych każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, Personel Klubu uprawniony jest do upomnienia Klienta. W przypadku, gdy Klient nie dostosuje się do powyższych zasad Personel Klubu może poprosić go o opuszczenie terenu Klubu.
 2. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie Epidemii Klienci mogą kontaktować się z właścicielem Klubu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.
 3. W okresie Epidemii świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w Regulaminie Fitness Club Imperium (umieszczony na stronie www. 22 grudnia 2021 r.) z uwzględnieniem odmiennych, wyjątkowych rozwiązań określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią niniejszego dokumentu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu w okresie epidemii COVID-19.