Regulamin i OWU

FB
FB

REGULAMIN i OWU FITNESS CLUB IMPERIUM
- obowiązujący od dnia 1 listopada 2022 roku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”), określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług świadczonych w fitness klubie działającym pod nazwą Fitness Club Imperium w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, prowadzonym przez Fitness Club Imperium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307, KRS: 0000943711 (dalej jako ,,Klub” lub ,,Fitness Club Imperium”), w szczególności stron Umowy o korzystanie z usług Klubu, której Regulamin jest integralną częścią.
 2. W Klubie świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne, polegające w szczególności na możliwości korzystania z zorganizowanych i indywidualnych zajęć fitness, treningów personalnych, siłowni, sauny, treningu cardio oraz treningu EMS.
 3. Pełna oferta zajęć dostępna jest na Stronie Internetowej Klubu pod adresem https://club-imperium.pl/ oraz w Recepcji Klubu. W Klubie obowiązuje także regulamin dla treningów EMS oraz korzystania z sauny, które są dostępne na stronie https://club-imperium.pl/oraz w pomieszczeniach Klubu, w których odbywają się dane aktywności.
 4. Informacja o godzinach otwarcia Fitness Club Imperium dostępna jest na Stronie Internetowej pod adresem https://club-imperium.pl/.
 5. Przez pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie rozumieć należy:
  • Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę o korzystanie z usług Klubu,
  • Karnet – abonament uprawniający do korzystania z usług Klubu, przez okres i na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z wybranym rodzajem abonamentu,
  • Karta członkowska– dokument zawierający informacje dotyczące uprawnień do korzystania z Klubu zgodne z zawartą przez Członka Klubu Umową,
  • Karta Partnerska – dokument wydawany przez partnerów współpracujących z Klubem, na podstawie zawartej z nim umowy, uprawniająca do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Informacja o aktualnie akceptowanych Kartach Partnerskich dostępna jest na Stronie Internetowej i w Recepcji Klubu,
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca status Członka Klubu lub osoba fizyczna, niebędąca Członkiem Klubu korzystająca z usług Klubu na podstawie akceptowanej Karty Partnerskiej, vouchera, usługi Pierwsze wejście gratis lub Wejścia jednorazowego, a także osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Fitness Club Imperium,
  • Opłata członkowska – bezzwrotna opłata, którą ponosi Członek Klubu w związku z zwarciem Umowy i wydaniem Karty członkowskiej,
  • Personel Klubu – manager, trenerzy, instruktorzy, obsługa Recepcji Klubu,
  • Recepcja Klubu – wyznaczone miejsce w Klubie służące do obsługi Klientów Klubu,
  • Strona Internetowa – strona internetowa Klubu dostępna pod adresem https://club-imperium.pl/,
  • Umowa – umowa o korzystanie z usług świadczonych w Klubie, uprawniająca do korzystania z usług Klubu na warunkach wynikających z Regulaminu i wykupionego Karnetu,
  • Strefa Klubowicza – usługa elektroniczna dostępna dla Klientów po zalogowaniu się do indywidualnego profilu za pośrednictwem strony https://fcimperium-cms.efitness.com.pl/, obejmująca zespół informacji służących do jego identyfikacji, umożliwiająca dostęp do informacji o zawartej Umowie oraz wykupionych usługach, zarządzanie nimi (dokonywanie płatności, zakup usług), a także uprawniająca do dokonywania rezerwacji miejsc na Zajęcia zorganizowane,
  • Okres rozliczeniowy – okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy  i rozpoczyna się w dniu aktywacji Karnetu. Aktywacja Karnetu następuje  w chwili skorzystania przez Klienta po raz pierwszy z usług świadczonych  w Klubie na podstawie zakupionego Karnetu. Na prośbę Klienta Karnet może  zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni  od dnia zawarcia Umowy,
  • Cykliczne obciążenie karty płatniczej – sposób płatności polegający na obciążeniu karty kredytowej lub karty debetowej Członka Klubu należną kwotą z tytułu opłat za korzystanie z usług świadczonych w Klubie w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym przez cały okres obowiązywania Umowy przy wykorzystaniu systemu Espago. W przypadku Umów zawieranych na czas nieokreślony, obowiązkowe jest podanie przez Członka Klubu numeru karty kredytowej lub karty debetowej oraz jej daty ważności, a także zapewnienie Klubowi możliwości skutecznego obciążenia rachunku tej karty kwotami z tytułu miesięcznych opłat, przez cały okres obowiązywania Umowy. Wyrażenie zgody przez Członka Klubu na Cykliczne obciążenia karty płatniczej jest warunkiem zawarcia Umowy na czas nieokreślony, z wyłączeniem Umowy dotyczącej zakupu Karnetu Happy Hours 1.0,
  • Wejście jednorazowe – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z usług Klubu, na warunkach określonych w Regulaminie, po uiszczeniu przez Klienta jednorazowej opłaty przewidzianej w cenniku, a także zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,
  • Właściciel Klubu – Fitness Club Imperium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05- 402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307, KRS: 0000943711,
  • Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone  w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie  z ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagana jest  wcześniejsza rezerwacja miejsca.

§ 2 CZŁONKOSTWO W KLUBIE 

 1. Członkiem Fitness Club Imperium może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klientem za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na Stronie Internetowej Klubu lub w Recepcji Klubu.
 3. Przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do podpisania oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią korzystającą z usług Klubu, zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnym na Stronie Internetowej lub w Recepcji Klubu.
 4. Podstawą przynależności do Klubu jest zawarcie Umowy lub korzystanie z usług Klubu na podstawie akceptowanej przez Klub Karty Partnerskiej. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy.
 5. Członek Klubu ma prawo korzystać z oferty Klubu na warunkach określonych  w Umowie oraz w Regulaminie, w sposób i zakresie wynikającym z zakupionego  Karnetu.
 6. Przy zawarciu Umowy, Członek Klubu wybiera preferowany przez siebie rodzaj Karnetu. W tym celu konieczne jest podanie przez Członka Klubu takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu, danych finansowych niezbędnych dla zapewnienia wymaganego sposobu płatności tj. numeru karty płatniczej, kodu CVV, daty ważności karty.
 7. Przewiduje się następujące sposoby zawarcia Umowy:
  • Umowa zawierana jest przez wypełnienie i złożenie podpisu na formularzu Umowy w Recepcji Klubu,
  • Umowa zawierana jest z wykorzystaniem formularza dostępnego w portalu Strefa Klubowicza w ramach sprzedaży on-line, w tym przypadku potwierdzenie zawarcia Umowy zostaje przesłane na adres e-mail wskazany przez Członka Klubu w formularzu Umowy.
 8. Wysokość opłat za korzystanie z usług Klubu określa cennik dostępny na Stronie Internetowej. Wysokość opłat wynikających z zakupionego Karnetu jest wskazana w
  formularzu Umowy lub w potwierdzeniu warunków zawarcia Umowy, które Członek Klubu otrzymuje drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) zawierając Umowę i nabywając Karnet on-line, za pośrednictwem Strefy Klubowicza.
 9. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się w wybranym przez Członka Klubu dniu, oznaczonym – w formularzu Umowy Członkowskiej lub w potwierdzeniu warunków zawarcia Umowy (w przypadku Karnetu zakupionego on-line za pośrednictwem Strefy Klubowicza) – jako dzień rozpoczęcia obowiązywania Umowy pod warunkiem spełnienia przesłanek opisanych w ust. 10 poniżej.
 10. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
  • potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu, (b) wyrażenie zgody na Cykliczne obciążenie karty płatniczej comiesięcznymi opłatami z tytułu korzystania z usług Klubu, w tym podanie nr karty płatniczej jej daty ważności i kodu CVV (w przypadku Umów na czas nieokreślony, z wyłączeniem Umów na czas nieokreślony dotyczących zakupu Karnetu Happy Hours 1.0),
  • uiszczeniu opłat zgodnie z wybranym rodzajem Karnetu,
  • w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu – wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy przez małoletniego.
 11. W przypadku zawarcia Umowy i nabycia Karnetu on-line, za pośrednictwem Strefy Klubowicza, prawo do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu uzyskuje nie wcześniej niż po upływie czternastodniowego terminu na odstąpienie przez niego od Umowy, chyba, że Członek Klubu złożył przy zawarciu Umowy stosowne oświadczenie, żądając rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 12. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienną Kartę członkowską, uprawniającą do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną w niej jako właściciel.
 13. Opłata za wydanie Karty członkowskiej określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku usług świadczonych w Klubie. W przypadku rozwiązania Umowy i zwrócenia Karty przez Członka Klubu Opłata członkowska nie podlega zwrotowi.
 14. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty członkowskiej, Członek Klubu zobowiązany jest do wykupienia duplikatu Karty. Nowa karta będzie wydana po uiszczeniu opłaty za wydanie Karty członkowskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług świadczonych w Klubie.
 15. Karta członkowska jest wydawana po zawarciu Umowy (spełnienie warunków z ust. 10 powyżej
 16. Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą członkowską poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem. Personel Klubu uprawniony jest do zatrzymania Karty członkowskiej, jeżeli legitymuje się nią osoba do tego nieupoważniona. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu.
 17. W przypadku braku Karty członkowskiej, Personel Klubu może odmówić Członkowi Klubu wejścia na teren Klubu.
 18. Każdy Klient może korzystać z indywidualnego konta dostępnego w Strefie Klubowicza poprzez rejestrację na Stronie Internetowej. Rejestracja w Strefie Klubowicza umożliwia m.in. dokonywanie rezerwacji miejsc na Zajęcia zorganizowane, zarządzanie danymi osobowymi i wykupionymi usługami, dokonywanie płatności i zakup usług świadczonych w Klubie.
 19. Uprawnienia Członka Klubu wynikające z zawartej Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 20. Klientom korzystającym z usług Klubu na innej podstawie niż Umowa, mogą nie przysługiwać wszystkie uprawnienia Członka Klubu.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Członek Klubu korzysta z usług świadczonych w Klubie na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu.
 2. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie usługi Wejście jednorazowe w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym w Klubie cennikiem usług, akceptowanej przez Klub Karty Partnerskiej, posiadanego przez Klienta vouchera, usługi Pierwsze wejście gratis, a także na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Klub.
 3. Klient korzystający z usług Fitness Club Imperium na podstawie Karty Partnerskiej zobowiązany jest przed wejściem do Klubu do każdorazowego okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego zweryfikowanie jego tożsamości. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu.
 4. Ze wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych w Klubie, wyznaczonych stref i urządzeń Klienci zobowiązani są korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji podawanych ustnie przez Personel Klubu.
 5. Klienci korzystający z usług Klubu w szczególności zobowiązani są do:
  • przestrzegania przyjętych powszechnie zasad współżycia społecznego, norm dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób przebywających na terenie Klubu, w szczególności poprzez niezakłócanie innym osobom możliwości korzystania z usług Klubu,
  • stosowania się do wskazówek, instrukcji i poleceń Personelu Klubu podczas korzystania z urządzeń i sprzętów dostępnych w Klubie,
  • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się sprzętem i korzystaniu  z urządzeń dostępnych w Klubie,
  • zapoznania się z regulaminami, instrukcjami użytkowania sprzętów i urządzeń, przed przystąpieniem do korzystania z nich,
  • wykonywania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami i regulaminami,
  • zwrócenia się do Personelu Klubu o udzielenie informacji i wskazówek  w razie powzięcia wątpliwości co do sposobu korzystania z poszczególnych  urządzeń i sprzętów,
  • powstrzymania się od korzystania z urządzeń i sprzętów w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości ich działania, a także w sytuacji zauważenia wszelkich wad oraz usterek i bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Personelowi Klubu,
  • informowania Personelu Klubu o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności przebytych urazach,  stwierdzonych chorobach, ciąży i innych okolicznościach uniemożliwiających  korzystanie z urządzeń czy sprzętów dostępnych w Klubie, a także udział  w Zajęciach zorganizowanych,
  • wykonywania ćwiczenia, dostosowując rodzaj i ich intensywność do swoich możliwości i aktualnego stanu zdrowia, a w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących zdolności do wykonywania ćwiczeń, Klient zobowiązany jest przed skorzystaniem z usług Klubu skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą, w szczególności Klient zobowiązany jest skonsultować się z lekarzem w okresie ciąży, gdy cierpi na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie,
  • korzystania z sal treningowych, sauny, szatni i innych pomieszczeń dostępnych w Klubie, w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, instrukcjom Personelu Klubu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i właściwymi przepisów ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone jest dokonywanie zmian i dowolne regulowanie urządzeń technicznych, takich jak sprzęt audiowizualny oraz przestawianie urządzeń treningowych bez uprzedniego uzgodnienia z Personelem Klubu,
  • posiadania odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego zamiennego dostosowanego do danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz używania własnego ręcznika, osoby nieposiadające ręcznika mogą wypożyczyć lub zakupić ręcznik w Recepcji Klubu,
  • odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,
  • opuszczenia sal treningowych, siłowni, sauny nie później niż 15 minut przed zamknięciem Klubu,
  • powiadomienia o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych i ich aktualizacji w Recepcji Klubu.
 6. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • palenia tytoniu lub e-papierosów,
  • posiadania i spożywania alkoholu,
  • posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków,
  • przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem  narkotyków,
  • przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów, materiałów pirotechnicznych oraz łatwopalnych,
  • rejestrowania obrazu i dźwięku bez uprzedniej zgody Menadżera Klubu,
  • prowadzenia na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów bez uprzedniej zgody Menadżera Klubu,
  • wnoszenia na teren Klubu, a także oferowania, dostarczania lub udostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim leków dostępnych na receptę (które nie zostały przepisane przez lekarza) lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej,
  • wprowadzania zwierząt.
 7. Klienci zobowiązani są do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klub, a także przestrzegania i zachowania czystości. W szczególności niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Klientom.
 8. Osoby, które swym działaniem bądź zaniechaniem naruszać będą postanowienia  niniejszego Regulaminu zobowiązane są opuścić teren Klubu na prośbę Personelu Klubu.
 9. Klient przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do sal treningowych  oraz poszczególnych stref, zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z aktualnymi  informacjami umieszczonymi w strefie wejściowej do Klubu lub danej sali lub strefy,  a dotyczącymi wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu.
 10. Przed wejściem do stref i sal treningowych, Klienci zobowiązani są do skorzystania z  obowiązkowej szatni zgodnie z zasadami określonymi w § 11 niniejszego Regulaminu.
 11. Godziny otwarcia Klubu podane są na Stronie Internetowej oraz dostępne są w Recepcji Klubu.
 12. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać zmienione lub Fitness Club Imperium może  zostać zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy. Klub zobowiązany jest  poinformować o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Recepcji Klubu lub w mediach społecznościowych. Okres ważności Karnetu i obowiązywania Umowy nie  przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty na podstawie niniejszego postanowienia.
 13. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do usunięcia awarii,  przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, na podstawie decyzji  władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Klienci  zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w Recepcji Klubu lub na profilach Klubu prowadzonych w mediach społecznościowych.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH I SIŁOWNI

 1. Udział w Zajęciach zorganizowanych objęty jest system rezerwacji miejsc.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście w Recepcji Klubu bądź za pośrednictwem Strefy Klubowicza, najwcześniej na 7 dni przed terminem zajęć.
 3. Harmonogram Zajęć zorganizowanych dostępny jest w Recepcji Klubu, na Stronie Internetowej lub w Strefie Klubowicza. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 4. O prawie do udziału w danych Zajęciach zorganizowanych decyduje kolejność zapisów.
 5. Imperium Fitness Club zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć zorganizowanych jeżeli liczba zarejestrowanych Klientów na poranne zajęcia jest mniejsza niż sześć osób oraz na zajęciach popołudniowych liczba zarejestrowanych Klientów jest mniejsza niż dwanaście osób.
 6. Klient zobowiązany jest poinformować Klub o rezygnacji z udziału w Zajęciach zorganizowanych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Klient może dokonać zgłoszenia o zamiarze rezygnacji telefonicznie, osobiście w Recepcji Klubu bądź za pośrednictwem Strefy Klubowicza.
 7. Dwukrotna nieobecność na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Klient może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 8. Klienci zobowiązani są przychodzić na Zajęcia zorganizowane punktualnie. Po rozpoczęciu Zajęć zorganizowanych wchodzenie na salę jest dopuszczalne za zgodą prowadzącego zajęcia. Klient, który bierze udział w Zajęciach zorganizowanych po raz pierwszy, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 9. W przypadku gdy Klient chce opuścić Zajęcia przed ich zakończeniem zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
 10. Trening na siłowni nie wymaga uprzedniego rezerwowania miejsca na siłowni.Klient  zobowiązany jest do korzystania z własnego ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń  na siłowni. W szczególności zobowiązany jest do umieszczania ręcznika na sprzęcie, z  którego korzysta.
 11. W przypadku doznania urazu w trakcie ćwiczeń lub w razie pogorszenia samopoczucia Klient zobowiązany jest zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt niezwłocznie Personelowi Klubu.
 12. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego mogą je wykonywać  w Klubie jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Menadżerem Klubu.  Prowadzenie treningów personalnych bez zgody Menadżera Klubu jest niedopuszczalne, osoby prowadzące takie treningi będą poproszone o opuszczenie  Klubu.

§ 5 RODZAJE KARNETÓW

 1. Przy zawarciu Umowy, Klient wybiera preferowany przez siebie rodzaj Karnetu. Klient otrzymuje imienną Kartę członkowską na której zakodowany jest rodzaj Karnetu.  Klient może korzystać z usług świadczonych w Klubie w sposób i w zakresie  wynikającym z zakupionego Karnetu i na warunkach określonych w Umowie oraz  w Regulaminie.
 2. Termin i sposób płatności za wykupiony Karnet oraz rodzaj Karnetu i okres jego  ważności określane są każdorazowo w treści Umowy.
 3. W Klubie obowiązują następujące rodzaje Karnetów:
  a) Karnety na czas nieokreślony (Umowa zawierana jest na czas nieokreślony),
  b) Karnety na czas określony (Umowa zawierana jest na czas określony).
 4. W ramach Karnetów na czas nieokreślony, dostępne są następujące ich rodzaje: a) Karnet Open – uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest w Recepcji Klubu),
  • Karnet Happy Hours – uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest w Recepcji Klubu) z zastrzeżeniem, iż wejście do Klubu musi nastąpić – od otwarcia Klubu do 16:00 lub od 21.00 do zamknięcia Klubu, co oznacza, że Karnet Happy Hours nie uprawnia do wejścia do Klubu od godziny 16.00 do 21.00,
  • Karnet Happy Hours Student– uprawniający osoby, które nie ukończyły 26 roku życia do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest w Recepcji Klubu) z zastrzeżeniem, iż wejście do Klubu musi nastąpić od otwarcia Klubu do 16:00 lub od 21.00 do zamknięcia Klubu, co oznacza, że Karnet Happy Hours Student nie uprawnia do wejścia do Klubu od godziny 16.00 do 21.00
  • Karnet Happy Hours 1.0 – uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest w Recepcji Klubu) z zastrzeżeniem, iż wejście do Klubu musi nastąpić od otwarcia Klubu do 16:00 lub od 21.00 do zamknięcia Klubu, co oznacza, że Karnet Happy Hours 1.0 nie uprawnia do wejścia do Klubu od godziny 16.00 do 21.00 Opłaty z tytułu zakupu Karnetu Happy Hours 1.0 wnoszone są przez Klienta gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Recepcji Klubu.
 5. W ramach Karnetów na czas określony, dostępne są następujące ich rodzaje:
  a) Karnet Bez zobowiązań – uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest  w Recepcji Klubu) przez okres 30 dni,
  b) Karnet Pole Dance – uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług Klubu (poza usługami dodatkowo płatnymi, których cennik dostępny jest w Recepcji Klubu) przez okres 30 dni. Klient w okresie ważności Karnetu ma zagwarantowany udział w Zajęciach zorganizowanych Pole Dance.

§ 6 CENNIK ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej Klubu.
 2. Klub może wprowadzać okresowe promocje, a także udzielać Klientom rabatów. Informacje o warunkach aktualnie obowiązujących akcji promocyjnych, dostępne są w Recepcji Klubu oraz na profilach Klubu prowadzonych w mediach społecznościowych.
 3. Klienci zobowiązani są do terminowego uiszczania należnych opłat przez cały okres obowiązywania Umowy. Klienci zobowiązani są uiszczać opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 4. Personel Klubu jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Klienta do Klubu,  w przypadku, gdy zalega on z należnymi opłatami za co najmniej jeden Okres  rozliczeniowy lub podane przez niego dane uniemożliwiają pobranie należnych opłat.
 5. W przypadku Umowy na czas nieokreślony (Karnetów na czas nieokreślony) opłaty  wnoszone są w sposób następujący:
  • W przypadku Umowy zawartej w Recepcji Klubu za pierwszy Okres rozliczeniowy, opłaty wnoszone są przez Klienta gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Recepcji Klubu. Comiesięczne opłaty za kolejne Okresy rozliczeniowe, przez cały okres ważności Karnetu, wnoszone są przez Klienta poprzez Cykliczne obciążenie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej
  • Klienta przy wykorzystaniu systemu „Espago”(zgodnie z zasadami świadczenia usług przez Espago,dostępnymi pod adresem: https://www.espago.com),uprawniające Klub do obciążenia karty płatniczej Klienta, pełną należną  kwotą z tytułu comiesięcznych opłat za korzystanie z usług Klubu w  danym Okresie rozliczeniowym,przez cały okres obowiązywania Umowy, bez  konieczności każdorazowego zawiadomienia o tym fakcie Klienta,
  • W przypadku Umowy zawartej z wykorzystaniem formularza dostępnego  w portalu Strefa Klubowicza w ramach sprzedaży on-line, opłaty za pierwszy  Okres rozliczeniowy, opłacane są przez Klienta wyłącznie za pośrednictwem  Strefy Klubowicza przy wykorzystaniu udostępnionych Klientom, kanałów  płatności tj. kartą płatniczą przy wykorzystaniu systemu „Espago”. Comiesięczne opłaty za kolejne Okresy rozliczeniowe, przez cały okres  ważności Karnetu, wnoszone są przez Klienta poprzez Cykliczne obciążenie  karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) Klienta przy wykorzystaniu  systemu „Espago” (zgodnie z zasadami świadczenia usług przez Espago,  dostępnymi pod adresem: https://www.espago.com), uprawniające Klub do  obciążenia karty płatniczej Klienta, pełną należną kwotą z tytułu comiesięcznych opłat za korzystanie z usług Klubu w danym Okresie  rozliczeniowym, przez cały okres obowiązywania Umowy, bez konieczności  każdorazowego zawiadomienia o tym fakcie Klienta.
 6. Klient przy zawarciu Umowy na czas nieokreślony zobowiązany jest podać numer karty płatniczej oraz zapewnić Klubowi możliwości skutecznego obciążenia rachunku tej karty kwotami z tytułu comiesięcznych opłat za korzystanie z usług Klubu przez cały okres obowiązywania Umowy.
 7. W przypadku Umów na czas określony (Karnetów na czas określony) Klient zobowiązany jest uiścić opłatę z góry, za cały okres ważności Karnetu. Płatności mogą być dokonywane: gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Recepcji Klubu.
 8. Klienci korzystający z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego mają obowiązek uiścić należną opłatę z góry. Płatność może zostać zrealizowana gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Recepcji Klubu.

§ 7 ZAWIESZENIE KARNETU

 1. Klient w okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas nieokreślony ma prawo dokonać zawieszenia uprawnień wynikających z Karnetu, na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zaległych należności na rzecz Klubu.
 2. Przez okres zawieszenia Umowy, Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie Karnetu, ale zachowuje status Członka Klubu. Okres obowiązywania Umowy wydłuża się o okres zawieszenia.
 3. Klient może zawiesić, jak i odwiesić wykonywanie Umowy składając pisemne oświadczenie w Recepcji Klubu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@club-imperium.pl.
 4. Zawieszenie uprawnień wynikających z Karnetu następuje ze skutkiem od dnia następnego po złożeniu przez Klienta dyspozycji o zawieszeniu Karnetu. 5. Klient może dokonać zawieszenia wykonywania uprawień wynikających z Karnetu na czas nieokreślony siedmiokrotnie w okresie obowiązywania Umowy na łączny okres 28 dni w danym roku kalendarzowym.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności  zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy oświadczenia Właściciela Klubu lub  osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, w przypadku, gdy Klient zalega  z zapłatą należnych opłat z tytułu korzystania z usług Klubu za dwa Okresy  rozliczeniowe.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela Klubu lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku określone w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony (zarówno zawartą w Recepcji Klubu jak i za pośrednictwem Strefy Klubowicza) z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy możliwe jest minimum po dwóch, pełnych miesiącach obowiązywania Umowy. Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy osobiście w Recepcji Klubu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock. W takim przypadku z końcem ostatniego dnia powyższego okresu wypowiedzenia Umowa wygasa, a członkostwo w Klubie ustaje.
 4. Dla skutecznego rozwiązania Umowy niezbędne jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności.
 5. W okresie wypowiedzenia Umowy, nie jest możliwe zawieszenie wykonywania Umowy.
 6. Umowa zawarta na czas określony wygasa z końcem ostatniego dnia okresu na jaki została zawarta, bez konieczności składania przez Klienta w tym zakresie odrębnych oświadczeń woli, z tą chwilą ustaje również członkostwo w Klubie.
 7. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta w Recepcji Klubu lub listownie na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, w przypadku naruszania przez Właściciela Klubu w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 9 WEJŚCIE JEDNORAZOWE

 1. Klient korzystający z usług Klubu w ramach usługi Wejście jednorazowe uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych w Klubie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Klient ma prawo skorzystać ze wszystkich usług Klubu, z zastrzeżeniem, iż uprawniony jest do udziału w Zajęciach zorganizowanych, a na dane zajęcia są jeszcze wolne miejsca.
 3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za usługę Wejście jednorazowe z góry zgodnie z aktualnym cennikiem usług świadczonych w Klubie. Płatność może zostać zrealizowana gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Recepcji Klubu.

§ 10 PIERWSZE WEJŚCIE GRATIS

 1. Osoba, który korzysta z usług świadczonych w Klubie po raz pierwszy lub osoba, która ostatni raz korzystała z usług Klubu w terminie dłuższym niż ostatnie 12 miesięcy, uprawniona jest do skorzystania z usługi Pierwsze wejście gratis na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Osoba korzystająca z usług Klubu w ramach usługi Pierwsze wejście gratis uprawniona jest do jednorazowego, bezpłatnego skorzystania z usług świadczonych w Klubie z zastrzeżeniem, iż uprawniona jest do udziału w Zajęciach zorganizowanych, a na dane zajęcia są jeszcze wolne miejsca.
 3. Skorzystanie z usługi Pierwsze wejście gratis wiąże się z obowiązkiem uzupełnienia  danych zawartych w odpowiednim formularzu – dostępnym w Recepcji Klubu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych  w formularzu.

§ 11 ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Wstęp do stref treningowych (m.in. sal treningowych, siłowni, sauny, strefy cardio) z torbami, plecakami, torebkami i innym bagażem jest zabroniony.
 2. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Zaleca się, aby na czas treningu, wartościowe przedmioty lub znaczne ilości pieniędzy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza terenem Klubu. W innych przypadkach, Klienci każdorazowo zobowiązani są do przechowywania wartościowych przedmiotów oraz pieniędzy w depozycie znajdującym się w Recepcji Klubu.
 3. Miejscem wyznaczonym do przechowywania rzeczy są zamykane szafki znajdujące się w szatni.
 4. Szafki w szatniach udostępniane są Klientom nieodpłatnie wyłącznie na czas przebywania na terenie Klubu.
 5. Kluczyk do szafki Klient otrzymuje w Recepcji Klubu. W tym celu zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie Karty Członkowskiej, a w przypadku skorzystania z Wejścia jednorazowego, usługi Pierwsze wejście gratis lub vouchera – dokumentu ze zdjęciem.
 6. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu, Klient zobowiązany jest do opróżnienia szafki, zabrania wszystkich rzeczy oraz do niezwłocznego zwrócenia kluczyka w Recepcji Klubu.
 7. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, może zostać otwarta i opróżniona przez Personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana przez okres 14 dni (poza artykułami spożywczymi, które zostaną niezwłocznie zutylizowane). Jeśli w tym terminie Klient nie zgłosi się w Recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, zostaną one uznane za porzucone w celu wyzbycia się ich własności, w rozumieniu art.180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. k.c., a następnie wyrzucone.
 8. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 50 zł i wynika bezpośrednio z kosztu wymiany zamka.
 9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować personel Klubu, gdy zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu szafki. W przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Fitness Club Imperium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klienta na terenie Klubu, poza szafką w szatni.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

 1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Fitness Club Imperium lub mieniu innej osoby korzystającej z usług Klubu oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klienta, którą spowodowało bezpośrednio lub pośrednio zachowanie innych osób przebywających na terenie Klubu.
 3. Fitness Club Imperium nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku  z korzystaniem z urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,  Regulaminem, instrukcjami i wskazówkami Personelu Klubu. Klient ponosi całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie skutki powyższego działania, a także za skutki  niewłaściwego dostosowania rodzaju i intensywności ćwiczeń do swoich możliwości  i aktualnego stanu zdrowia.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zawarcie przez Klienta Umowy i zakup Karnetu za pośrednictwem Strefy Klubowicza, jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W takim przypadku Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni licząc od dnia zawarcia Umowy tj. wypełnienia formularza on-line oraz uiszczenia opłat przewidzianych za wybrany Karnet.
 2. W celu odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej, osobiście lub przesyłką poleconą na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock.
 4. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rozpoczęcia  obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do  ilości dni, w których Klient miał możliwość korzystania z usług świadczonych w Klubie.
 5. Postanowienia ust. 1-4 znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 14 REKLAMACJE I ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i jego obsługi, reklamacje co do jakości  świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów  w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w Recepcji Klubu lub przesyłką  poleconą na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.
 2. Pismo Klienta w przedmiocie reklamacji, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  • skierować sprawę do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
  • zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 5. Ponadto, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 6. Skorzystanie powyższych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na taki tryb postępowania.

§ 15 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fitness Club Imperium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, przy ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock, NIP: 5322096706, REGON: 520944307, KRS: 0000943711,  e- mail:club@club-imperium.pl, telefon: 509 890 280 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Klientów, podane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim w następujących celach:
  • dokonania rezerwacji na Zajęcia organizowane, zawarcia i wykonania Umowy lub innej umowy o świadczenie usług w Klubie. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit.
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”). Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń;
  • obsługi prawnej, w tym ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela Klubu dotyczących dążenia do ochrony prawnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia najwyższej jakości usług dla Klientów, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela Klubu dotyczących dążenia do zapewnienia najwyższej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania – przez okres do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres przedawnienia roszczeń,
  • zapewnienia porządku, bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Klubu, a także komfortu pobytu Klientów – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela Klubu dotyczących konieczności zapewnienia porządku, bezpieczeństwa na terenie Kluby oraz komfortu pobytu Klientów. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania -przez okres niezbędny dla realizacji takiego celu, przy czym dane przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte; z zastrzeżeniem, w przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach grupowych szczególnie podczas organizowanych turniejów, pokazów, konkursów czy eventów. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas warsztatów, zarówno w postaci foto jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub wideo. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Fitness Club Imperium usunie zdjęcie lub wideo, na którym Klient wyszedł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Fitness Club Imperium. Jeśli Klient nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów proszony jest o nie pozowanie i usunięcie się z przestrzeni zdjęcia lub wideo, oraz zobowiązany jest poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć wideo, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom
  • zapewnienia zgodności działania z przepisami prawnymi, w tym dokumentowania realizacji usług dla celów podatkowych, wykonywania obowiązków statystycznych, dochowania standardów rachunkowych i księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Klubu. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania – okres wynikający z przepisów prawa lub okres przedawnienia roszczeń, w zależności który upływa jako ostatni.
  • przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od zakupu Karnetu on-line – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu,  w obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Zasięg monitoringu  wizyjnego nie obejmuje szatni, toalet oraz pryszniców. Nagrania z monitoringu mogą  zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób  i mienia Klubu. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało  przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu  wizyjnego.
 4. Podanie danych identyfikujących Klienta jako strony Umowy lub innej umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy, w tym świadczenia usług przez Klub. W razie odmowy podania tych danych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta lub być wykonywana, a związane z taką odmową usługi nie będą realizowane. Niepodanie danych identyfikujących przez osoby dokonujące rezerwacji na Zajęcia organizowane uniemożliwi jej złożenie i potwierdzenie.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Właściciela Klubu w celach marketingowych dotyczących własnych usług i produktów, polegających w szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną do osób, które wyraziły na to zgodę – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Klientów lub z zasobów Klubu (np. monitoring wizyjny). Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Właściciela Klubu także od zewnętrznych operatorów i organizatorów współpracujących z Klubem w zakresie związanym z realizowaniem rezerwacji w Strefie Klubowicza lub dokonywaniem płatności w systemie Espago.
 7. Do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Klubu oraz podmioty współpracujące z Klubem, z którymi zawarto odpowiednie umowy. Dotyczy to firm, które świadczą usługi dla Klubu np. firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie lub usługi informatyczne, firmy świadczące obsługę księgową, prawną lub audytową, usługi marketingowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 9. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 10. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Właściciela Klubu, w szczególności gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.
 11. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 13. Właściciel Klubu rezerwuje prawo do zmieniania i uzupełniania niniejszych zasad i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia potrzeby ich doskonalenia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb, warunków, możliwości technicznych lub zmian w przepisach prawa. O wszelkich zmianach Klub będzie informował w sposób wyraźny i jednoznaczny.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej oraz podania do  wiadomości Klientów poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu na  Stronie Internetowej Klubu lub poprzez wywieszenie zmienionej treści Regulaminu  w ogólnodostępnym miejscu w Recepcji Klubu.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, wprowadzone zmiany obowiązują począwszy od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia udostępnienia Klientom Regulaminu w nowym, zmienionym brzmieniu.
 3. Regulamin w nowym, zmienionym brzmieniu wiąże Klienta, jeżeli w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu zmienionej treści Regulaminu, Klient nie złoży oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy, po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone do Regulaminu zmiany.
 4. Jeżeli Klient, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu, złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w związku ze zmianą Regulaminu, Umowa wygasa ze skutkiem na koniec okresu ważności Karnetu lub w przypadku Umów na czas nieokreślony z końcem obowiązującego okresu wypowiedzenia.
 5. Zawarcie Umowy oraz uzyskanie dostępu do usług świadczonych w Klubie na podstawie Wejścia jednorazowego, usługi Pierwsze wejście gratis, Karty Partnerskiej, vouchera lub w ramach organizowanych akcji promocyjnych, stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Klient może skontaktować się z Menadżerem Klubu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Hugona Kołłątaja 46, 05-402 Otwock bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@club-imperium.pl.