Regulamin i OWU

FB
FB

REGULAMIN FITNESS CLUB IMPERIUM

WARUNKI CZŁONKOSTWA W KLUBIE FITNESS CLUB IMPERIUM

Umowa członkowska pomiędzy Fitness Club Imperium, (zwanym dalej „Klubem”), z siedzibą w przy ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, prowadzonym przez TBJ Bartosz Jobda z siedzibą przy ul. Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, NIP: 532-194-55-63, REGON: 360887599, a osobą korzystającą z usług Klubu (zwanym dalej Członkiem) oparta jest na poniższych warunkach:

Cz. I Postanowienia ogólne

1.1 Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.
1.2 Klub informuje, że przedmiotem usługi jest możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie oraz uczestnictwo w kursach edukacji ruchowej.
1.3 Każdy kurs edukacji ruchowej jest składową krótkich sekwencji połączonych ruchów ciała powtarzanych w nadanym przez prowadzącego rytmie określonym poprzez wydawanie kolejnych komend głosowych. Klient jest poinformowany, że osoba prowadząca kurs może słuchać muzyki na własne, prywatne potrzeby.
1.4 Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin kursów, zmiana instruktora, zmiana formy kursów i ilości, zmiana godzin otwarcia Klubu, czasowe wyłączenie z użytkowania pomieszczeń lub urządzeń Klubu w celach konserwatorskich) po uprzednim poinformowaniu Klientów Klubu o planowanych zmianach. Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
1.5 Klub zastrzega sobie możliwość zaoferowania Klientom dodatkowych usług na zasadach promocyjnych. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest posiadanie opłaconego członkostwa w klubie.
1.6 Warunkiem korzystania z usług Klubu jest potwierdzenie zapoznania się przez Klientów Klubu z niniejszym Regulaminem, dostępnym w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu oraz wniesienie opłat za poszczególne rodzaje usług zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym cennikiem.
1.7 Wszyscy Klienci Klubu zobligowani są do przestrzegania zasad Regulaminu oraz odrębnych regulaminów dotyczących poszczególnych usług świadczonych przez Klub.

Cz. II Członkostwo, płatności, kursy edukacji ruchowej

1. Powstanie członkostwa
1.1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych.
Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
1.2. Członkostwo powstaje po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • a. złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Formularza Rejestracyjnego, z którego wynika fakt zapoznania się i akceptacji zasad obowiązujących w Klubie, w szczególności zaś wysokości i sposobu uiszczania opłaty członkowskiej – zawartych w Cenniku
 • b. uiszczeniu należnej opłaty członkowskiej, a w przypadku jej płatności w ratach – uiszczeniu pierwszej raty,
 • c. akceptacji kandydatury przez Klub oraz
 • d. otrzymaniu Karty Członkowskiej

1.3. Z chwilą wydania Członkowi Karty Członkowskiej zawarta zostaje Umowa Członkostwa w Klubie,
w którym wykupione zostało członkostwo na warunkach określonych w Formularzu Rejestracyjnym, Warunkach Członkostwa oraz Cenniku.
1.4. Członkostwo jest imienne.
1.5. Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby członków oraz odmowy przyjęcia w poczet Członków bez podania przyczyn, jak również do zmiany struktury członkostwa.

2. Karta członkowska
2.1.Członek Klubu otrzymuje Kartę Członkowska, po uiszczeniu należnej opłaty wg obowiązującego Cennika.
2.2. Członek Klubu obowiązany jest okazać Kartę Członkowska, na każdą prośbę pracownika Klubu.
2.3. Karta Członkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z dostępnego sprzętu, powierzchni treningowych oraz zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów zgodnie ze specyfiką wybranego rodzaju członkostwa.
2.3. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom bez zgody Klubu.
2.4. W razie wykupienia Karty przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, karta opiewa na nazwę Przedsiębiorcy (Pracodawcy).
Jednakże w tym przypadku z Karty może korzystać tylko jedna osoba wskazana przez Przedsiębiorstwo lub Pracodawcę.
2.5. W przypadku stwierdzenia przekazania karty imiennej innej osobie, Klub może zatrzymać kartę, uniemożliwiając tym samym nieupoważnionej osobie wejście na teren obiektu. Klub ma prawo w takiej sytuacji rozwiązać członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Członek jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich zdeklarowanych w Umowie rat opłaty członkowskiej należnej za cały okres, na który została zawarta umowa. Opłata uiszczona z góry nie podlega zwrotowi.
2.6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony pracownikowi Klubu. Duplikat Karty zostanie wydany Członkowi po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem Klubu.
2.7. Ważność Członkostwa wygasa po upływie okresu, na jaki została zawarta Umowa.

3. Opłaty członkowskie
3.1. Podpisując Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty członkowskiej oraz opłaty administracyjnej, o której mowa w pkt. 2.1. umowy. Wysokość opłaty członkowskiej uzależniona jest od wybranego zakresu świadczonych usług, okresu trwania umowy i wynika z aktualnie obowiązującego Cennika.
3.2. Opłatę członkowska można uiścić z góry, bądź ratalnie, w zależności od wybranego okresu trwania umowy i obowiązującego Cennika.
3.3. W przypadku powstania zaległości w płatnościach którejkolwiek z rat Klub ma prawo do zawieszenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego zawiadamiania Członka. Przez czas trwania zawieszenia Członek nie ma prawa do korzystania z usług Klubu, a Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka. Zawieszenie członkostwa kończy się w dniu uiszczenia przez Członka kwoty zaległych rat.

4. Czas trwania członkostwa
4.1. Każdy Członek ma prawo odstąpić od Umowy, w ciągu 7 dni od jej zawarcia, bez obowiązku podawania przyczyny.
W takim przypadku Klub zwróci Członkowi zapłaconą opłatę członkowską. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.
4.2. W przypadku rezygnacji z usług Klubu po upływie 7 dni od zawarcia umowy, a przed wygaśnięciem Umowy Członkowskiej, Członek jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia dostarczenia do Klubu wypowiedzenia sporządzonego w formie pisemnej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.4, w razie wypowiedzenia umowy przez Członka. Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich,
ani płatności ratalnych, przy umowie na okres, na który została zawarta. Po za tym Członek jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę między opłata członkowską przy umowie miesięcznej, a opłatą członkowską przy umowie za okres jaki korzystał z usług Klubu.
4.3. Umowa może zostać zawarta na czas określony 1 lub 12 miesięcy. Jeżeli członek Klubu nie złoży pisemnego oświadczenia o chęci przedłużenia umowy, umowa wygasa z upływem okresu, na który została zawarta.
4.4. Jeżeli przyczyna wypowiedzenia umowy przez Członka jest udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, a jego stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z usług Klubu, Członek jest obowiązany do uiszczenia opłaty członkowskiej należnej jedynie za okres trwania umowy.
4.5. W stosunku do Członków rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszych Warunków Członkostwa, w szczególności poprzez agresywne lub groźne zachowanie, akty wandalizmu lub inne podobne zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego, Klub ma prawo rozwiązać członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Członek jest zobowiązany do uiszczania wszystkich zdeklarowanych w Umowie rat opłaty członkowskiej należnej za cały okres, na który została zawarta umowa. Opłata członkowska uiszczona z góry nie podlega zwrotowi.
4.6. Niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klub zostanie zmuszony do zawieszenia lub zaprzestania działalności. W takim wypadku Klub zwróci Członkowi Klubu Opłaty członkowskie wniesione jedynie za opłacony, a niewykorzystany okres trwania Umowy. Członek Klubu niniejszym zrezygnuje z jakichkolwiek innych roszczeń w tym zakresie.

5. Zawieszenie i przedłużenie członkostwa
5.1. Członek Klubu ma prawo do nieodpłatnego zawszenia Karnetu jednorazowo na czas maksymalnie 10 dni jedynie w przypadku umowy abonamentowej zawartej na okres 12 miesięcy. Okres trwania umowy zostanie automatycznie przedłużony o czas zawieszenia Członkostwa bezpośrednio po zakończeniu się umowy.
5.2. O planowanym zawieszeniu członkostwa Członek winien zawiadomić personel Klubu osobiście, telefonicznie lub mailowo – najpóźniej w dniu planowanego okresu zawieszenia.

6. Obowiązki Członka
6.1. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym porządku i zasad społecznych oraz zachowywania się w Klubie w sposób zgodny z zasadami współżycia i z poszanowaniem praw osób trzecich.
W obiekcie Klubu zabrania się przede wszystkim używania obraźliwego języka, zachowywania się w sposób wulgarny, obsceniczny, agresywny lub sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami, w tym zasadami współżycia społecznego, bądź jakichkolwiek innych zachowań, które zakłócają pozostałym Członkom Klubu możliwość swobodnego i niekrępującego korzystania z Klubu.
6.2. Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu, dni oraz godzin otwarcia Klubu. Wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi uprzednio w siedzibie Klubu w sposób umożliwiający Członkom zapoznanie się z nimi.
6.3. Członek Klubu zobowiązany jest do informowania Klubu o wszelkich zmianach umożliwiających kontakt mianowicie: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania bądź adres do korespondencji. Pisma wysłane pod wskazany adres, a nie podjęte w terminie lub zwrócone nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
6.4. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego używania sprzętu, Członek ma obowiązek skonsultowania się z pracownikiem Klubu.
6.5. Za uszkodzenia mienia Klubu powstałe wskutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów lub urządzeń
w którymkolwiek z pomieszczeń Klubu, Członek ponosi odpowiedzialność materialną.
6.6. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym Członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie
6.7. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak również przychodzenia pod wpływem tych środków.
6.8. Korzystanie z obiektów Klubu zakazane jest Członkom będący w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub cierpiącym na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na innych użytkowników Klubu.
6.9. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu.
6.10. Zabrania się wywieszania w pomieszczeniach Klubu plakatów i osobistych informacji oraz wykorzystywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez zgody personelu.
6.11. Członek Klubu powinien być asekurowany przez partnera treningowego lub instruktora klubowego w sytuacji wykonywania ćwiczeń z dużymi ciężarami, bądź innych ćwiczeń wymagających asekuracji.
6.12. Członek Klubu może dołączyć do zorganizowanych zajęć grupowych po ich rozpoczęciu jedynie za zgodą Klubu.
6.13…Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania ogólnie przyjętych norm higieny osobistej.
6.14. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i pełne obuwie sportowe.
6.15. Członek Klubu obowiązany jest o wytarcie i dezynfekcję urządzeń po zakończeniu ćwiczeń, utrzymywanie porządku
w używanych częściach Klubu i używanie koszy na śmieci.
6.16. W przypadku nie stosowania się do ww. zasad oraz Regulaminu Klubu, Klub ma prawo rozwiązać członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Członek jest zobowiązany do uiszczania wszystkich zdeklarowanych w Umowie rat opłaty członkowskiej należnej za cały okres, na który została zawarta umowa. Opłata członkowska uiszczona z góry nie podlega zwrotowi.

7. Odpowiedzialność Klubu
7.1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko, jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, a stan zdrowia pozwala na trening wysokiej intensywności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia Członka powstałą w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że śmierć, uszkodzenia ciała lub utrata zdrowia zostały spowodowane zawinionym działaniem bądź zaniechaniem personelu Klubu
7.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo uzależnić zgodę na wstęp na teren Klubu lub (i) przyjęcie
w poczet Członków od dostarczenia Klubowi stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
7.3. Klub ze swojej strony nie oferuje Członkom Klubu odtwarzania utworów muzycznych. W Klubie znajduje się jednak sprzęt nagłaśniający, z którego mogą korzystać Członkowie Klubu w celu odtwarzania utworów muzycznych z należących do nich urządzeń i nośników.
7.4.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i w innych pomieszczeniach Klubu chyba, że szkoda poniesiona przez Członka Klubu została spowodowana przez personel Klubu na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony Klubu.
7.5. Przed zamknięciem Klubu Członkowie są obowiązani usunąć wszystkie swoje rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie całego Klubu. Z pozostawionymi rzeczami Klub postąpi według własnego uznania.
7.6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania w celach marketingowych zdjęć oraz filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć oraz filmów utrwalających wizerunek Członka.
7.7. Klub zastrzega sobie prawo wprowadzania konieczności rezerwowania zajęć. W przypadku gdy członek dokona rezerwacji
i nie przyjdzie na zarezerwowane zajęcia traci możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji na okres jednego miesiąca.
7.8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
7.9. Klub (lub wybrane obiekty) może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, jak również z powodu siły wyższej. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu Członkowie zostaną powiadomieni o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja na ten temat zostanie umieszczona na terenie Klubu w miejscu ogólnodostępnym. Jednocześnie Umowa
i Karta Członkowska zostaną automatycznie przedłużone o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
7.10. Klub może cedować lub przekazywać prawa i obowiązki płynące z Umowy osobom trzecim bez konieczności powiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
7.11. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się prawo polskie.

8. Zasady funkcjonowania Klubu w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020r.
8.1 W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt jest przeznaczony wyłącznie dla osób uczestniczących w kursach edukacji ruchowej. Możliwość korzystania z Klubu rekreacyjnie zostaje zawieszona do odwołania.
8.2 Z uwagi na powyższe:

  • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria z CZ.II. pkt 8 Regulaminu,
  • trener lub instruktor uprawniony do nadzoru nad korzystaniem przez Klienta ze sprzętu znajdującego się na terenie Klubu oraz do prowadzenia kursów edukacji ruchowej jest uprawniony do weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w CZ. VIII. pkt 1 Regulaminu, w tym może zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego. Podczas tejże weryfikacji zastosowanie będą miały definicje takie jak: „sport wyczynowy”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć/wydarzeń sportowych”, zgodnie z wykładnią zamieszoną na portalu gov.pl,
  • w przypadku negatywnej weryfikacji Klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
  • osoby chcące korzystać z Klubu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
  • w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu przywrócenia możliwości korzystania z obiektu Klubu w formie rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu Klubu,
  • w przypadku zajęć sportowych, Klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2, realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe, a także daje Klientom możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie.