Regulamin i OWU

FB
FB

REGULAMIN FITNESS CLUB IMPERIUM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania z fitness klubu Fitness Club Imperium, (zwanym dalej „Klubem”), z siedzibą w przy ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, prowadzonego przez TBJ Bartosz Jobda z siedzibą przy ul. Kołłątaja 48, 05-402 Otwock, NIP: 532-194-55-63, REGON: 360887599 (zwanym dalej „FCI” lub „Fitness Club Imperium”).
 2. Klub jest obiektem sportowym, w którym znajdują się: szatnie i natryski, toalety, pomieszczenie z sauną, hol wraz z recepcją, sala do ćwiczeń siłowych, trzy sale do ćwiczeń fitness, pomieszczenie ze strefą cardio, (zwanymi dalej „Pomieszczeniami Klubu”) znajdującymi się w budynku przy ul. Hugona Kołłątaja 48, 05-402 Otwock.
 3. Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w szczególności takie jak zorganizowane zajęcia grupowe (wg aktualnego harmonogramu zajęć dostępnego na stronie club-imperium.pl), siłownia, strefa cardio, oraz sauna.
 4. Godziny otwarcia Klubu są podane na stronie internetowej Fitness Clubu Imperium. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w uzasadnionych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do ich skrócenia lub zamknięcia klubu.
 5. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie, które ukończyły 12. rok życia mogą korzystać z usług Klubu jedynie na podstawie poprawnie wypełnionego pisemnego upoważnienia od rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dostępnego na stronie internetowej Klubu.
 6. Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 12. roku życia za wyjątkiem osób, wobec których adresowane są zajęcia grupowe dla dzieci, treningi personalne, zajęcia dla mam z dziećmi.
 7. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 5 powyżej, są członkami Klubu (zwanymi dalej „Członek Klubu”).
 8. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie
  • 8.1.Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Fitness Club Imperium,
  • 8.2.Umowy zawartej pomiędzy Fitness Club Imperium a partnerem zewnętrznym, tj. Benefit Systems, Vanity Style, OK System Polska (zwanymi dalej „Partner FCI”), na podstawie karty Multisport, Fit Profit, Fit Sport oraz system OK System (zwanymi dalej „Karta Partnerska”).
 9. Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie są zobligowane do przekazania swoich danych personalnych oraz kontaktowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w celu rejestracji jako Członek Klubu, realizacji postanowień umowy oraz w celach kontaktowych.
 10. Wraz z zakupem karnetu Fitness Club Imperium lub zawarciem umowy pomiędzy Członkiem Klubu a Fitness Club Imperium, Członek Klubu otrzymuje spersonalizowaną imienną kartę członkowską (zwaną dalej „Kartą”), na której zakodowany jest rodzaj karnetu. Kartą może posługiwać się jedynie jej posiadacz. W przypadku stwierdzenia, że korzystająca z Karty osoba nie jest jej posiadaczem, Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do jej zatrzymania, jak również anulowania karnetu.
 11. Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Karty Partnerskiej jest zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość przy wejściu do klubu.
 12. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również wydarzeń organizowanych  lub współorganizowanych przez Fitness Club Imperium. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu może być rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił element całości.
 13. Klub jest administratorem danych osobowych Członków Klubu w celach związanych ze świadczeniem usług. Dane nie są udostępniane innym podmiotom, a za zgodą Członka Klubu mogą być wykorzystywane również dla celów marketingowych. Członkom Klubu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych a także prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określają OWU oraz Polityka Prywatności dostępna pod adresem: club-imperium.pl).

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG FITNESS CLUB IMPERIUM 

 1. Po wejściu do Klubu, przed wejściem do stref treningowych, u pracownika recepcji należy odebrać kluczyk do szafki na odzież. W celu otrzymania kluczyka Członek Klubu pozostawia w depozycie Kartę lub Kartę Partnerską.
 2. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach na odzież. Do odpowiedzialności FCI za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie Fitness Club Imperium i nieodebrane uznaje się za porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego i przechodzą na własność Klubu.
 4. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata 20 złotych.
 5. Członek Klubu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni na zakryte i sportowe. Niektóre ćwiczenia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 6. Członek Klubu powinien posiadać i używać osobisty ręcznik podczas treningu. Osoby nie posiadające ręcznika mają możliwość wypożyczenia lub nabycia ręcznika w recepcji Klubu.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • 7.1 palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych,
  • 7.2 spożywania alkoholu,
  • 7.3 zażywania środków odurzających i narkotyków, a także wstępu do pomieszczeń klubu pod wpływem tych środków,
  • 7.4 Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, broni, materiałów pirotechnicznych oraz łatwopalnych,
  • 7.5 wprowadzania zwierząt,
  • 7.6 handlu, akwizycji i pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody menadżera Klubu,
  • 7.7 prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza o charakterze komercyjnym lub zarobkowym, w szczególności treningów personalnych, bez uprzedniego uzgodnienia z menadżerem Klubu,
  • 7.8 przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej (np. sterydów anabolicznych). Zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim.
 8. Członek Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązany jest do:
  • 8.1 nienaruszenia spokoju i porządku, a także niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z jego usług,
  • 8.2 zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu,
  • 8.3 odkładania używanego sprzętu na przeznaczone do tego miejsce,
  • 8.4 podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu,
  • 8.5 opuszczenia Klubu do godziny jego zamknięcia.
 9. Członek Klubu w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt trenerowi lub innemu członkowi personelu Klubu.
 10. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu.
 11. Przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc trenera sprawującego opiekę na sali lub innego pracownika Klubu.
 12. W przypadku podejrzenia, że Członek Klubu rejestruje, kopiuje programy treningowe, choreografie lub układy w celu wykorzystania ich w innej jednostce komercyjnej lub na własny użytek, Klub zastrzega sobie prawo do wykluczenia i pozbawienia go statusu Członka Klubu oraz natychmiastowego zakończenia umowy bez prawa rekompensaty dla Członka Klubu.
 13. Z pomieszczeń oraz urządzeń Klubu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktora lub wynikający z instrukcji urządzeń oraz zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych w szczególności sprzętu audiowizualnego.
 14. Członek Klubu może korzystać z pomieszczeń Klubu ogólnodostępnych. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania sal do treningów grupowych tylko w czasie ich trwania.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia jakości świadczonych usług Klub prowadzi monitoring za pomocą sieci kamer przemysłowych.
 16. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 17. Do odpowiedzialności FCI za szkody na osobie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu, używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. Wszelkie skutki powyższych działań całkowicie obciążają Członka Klubu.
 19. Za wyrządzone przez Klienta szkody na mieniu oraz szkody na osobie odpowiedzialność ponosi Klient, a w przypadku niepełnoletnich użytkowników Klubu również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu o których mowa w niniejszym regulaminie. Naruszenie postanowień regulaminu upoważnia FCI do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 3 SIŁOWNIA I ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń na siłowni, poprzez umieszczenie go na sprzęcie, z którego korzysta.
 2. Po każdym wykonanym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 3. W trakcie korzystania z siłowni lub podczas zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń instruktora lub trenera siłowni.
 4. Instruktorzy klubowi oraz zewnętrzni trenerzy personalni mają możliwość prowadzenia treningów indywidualnych tylko za uprzednią zgodą menadżera Klubu i na warunkach z nim ustalonych.
 5. Trening na siłowni oraz strefie cardio nie jest objęty systemem rezerwacji.
 6. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz za pomocą systemu rezerwacji on-line (zwanego dalej „Strefa Klubowicza”) dostępnego na stronie internetowej klubu.
 7. Członek Klubu może odwołać rezerwację najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołanie można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji klubu, telefonicznie lub za pomocą systemu rezerwacji on-line dostępnego na stronie internetowej klubu.
 8. Dostęp do Strefy Klubowicza można uzyskać po wypełnieniu kwestionariusza osobowego w recepcji Klubu wraz z podaniem adresu e-mailowego.
 9. Na zajęcia grupowe Członek Klubu może zapisać się maksymalnie z wyprzedzeniem 7 dni.
 10. Nieodwołanie przez Członka Klubu rezerwacji na zajęcia skutkuje zablokowaniem możliwości zapisu telefonicznego oraz on-line przez okres 7 dni od momentu odbycia się zajęć. Blokada zapisów nie jest tożsama z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych, zwłaszcza tych, na które zawczasu się już zapisał. W przypadku blokady pozostaje możliwość rezerwacji na zajęcia osobiście w recepcji Klubu.
 11. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po ich rozpoczęciu. W przypadku spóźnienia instruktor prowadzący dane zajęcia ma prawo poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 12. W przypadku wątpliwości instruktora prowadzącego zajęcia grupowe co do zgodności liczby osób obecnych na sali z ilością osób zapisanych na zajęcia, ma prawo do zweryfikowania tego faktu, poprzez porównanie tożsamości osób przebywających na sali z listą osób zapisanych. Członek Klubu przebywający na sali, a nie zapisany może zostać poproszony o jej opuszczenie.
 13. Członek Klubu uczestniczący w zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 14. Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeśli liczba zapisanych na te zajęcia jest mniejsza niż pięć osób.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do doraźnej zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora prowadzącego zajęcia, mając na uwadze ilość zapisów na dane zajęcia.
 16. Wszelkie zajęcia grupowe, również te o profilu prozdrowotnym i profilaktycznym nie stanowią konsultacji medycznej.
 17. Zajęcia grupowe trwają od 30 do 60 minut, w zależności od ich rodzaju.
 18. O otwarciu lub zamknięciu drzwi, okien; włączeniu lub wyłączeniu klimatyzacji oraz oświetlenia decyduje personel Klubu.
 19. Na zajęcia dedykowane osobom małoletnim w wieku od 6 do 11 roku życia mogą uczęszczać osoby niebędące Członkiem Klubu, których rodzic lub opiekun prawny również nie musi nim być. W takim przypadku wymagane jest uzupełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo swojego dziecka/podopiecznego w zajęciach dla małoletnich.
 20. Osoby małoletnie w wieku 6-11 lat będą przyprowadzane do Klubu przez rodzica lub opiekuna prawnego (lub osobę przez nich upoważnioną) oraz przez nich odbierane po zakończonych zajęciach.
 21. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformowania instruktora o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania przez dziecko określonych rodzajów ćwiczeń, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia dziecka, problemach zdrowotnych czy innych dolegliwościach.
 22. Instruktor prowadzący zajęcia dla osób małoletnich, w razie stwierdzenia przeciwwskazań lub urazów osób ćwiczących niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodzica/opiekuna. W takim wypadku na rodzicu/opiekunie ciąży obowiązek odebrania dziecka z zajęć.
 23. Na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek zapewnienia swoim podopiecznym odpowiedniego stroju i obuwia, pod rygorem możliwości odmowy wstępu na zajęcia.
 24. Podczas zajęć dedykowanych osobom małoletnim obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii, a w przypadku długich włosów – nakaz ich wiązania na czas zajęć. Obowiązuje też nakaz stosowania się do wskazówek instruktora w zakresie wykonywania zajęć oraz w kwestiach porządkowych.
 25. Rodzice/opiekuni prawni osób małoletnich, mają możliwość przebywania na terenie Klubu w czasie zajęć tylko w miejscach wyznaczonych, tj. w strefie wypoczynku, czyli przestrzeni na parterze Klubu. Rodziców/opiekunów prawnych niebędących Członkiem Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z usług świadczonych przez Klub.

§ 4 SAUNA

 1. Każdy Członek Klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
 2. Przed skorzystaniem z sauny Członek Klubu powinien skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z instrukcją oraz regulaminem jej użytkowania dostępnych w pomieszczeniu z sauną.
 3. Sauna jest czynna zgodnie z informacją zawartą w pomieszczeniu z sauną.

§ 5 WYKLUCZENIE Z FITNESS CLUB IMPERIUM

 1. FCI będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu FCI, a także w przypadku naruszenia porządku publicznego. Rozwiązanie umowy jest jednoznacznie z wykluczeniem z FCI i pozbawieniem członkostwa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji lub na adres e-mail: club@club-imperium.pl.
 2. Z oferty Fitness Club Imperium można korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelka korespondencja (listowna lub elektroniczna) do Członka Klubu, kierowana będzie na adres podany przy zawieraniu członkostwa, chyba że Członek Klubu powiadomił FCI o zmianie tego adresu.
 4. W przypadku organizowania przez Klub promocji, ich zasady będą określane w odrębnych regulaminach.
 5. Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniona treść regulaminu dostępna będzie w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej: club-imperium.pl

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej „OWU„) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, NIP: 532-194-55-63, REGON: 360887599 (dalej „Fitness Club Imperium” lub „FCI” ) a podmiotami korzystającymi z prowadzonym przez Fitness Club Imperium fitness klubu (dalej „Członkowie Klubu„). Status Członka Klubu przysługuje wyłącznie przez okres, w jakim podmiot korzysta z usług Fitness Club Imperium.

I. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Z usług Fitness Club Imperium (dalej zwany „Klubem”) mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie, które ukończyły 12. rok życia mogą korzystać z usług Klubu jedynie na podstawie poprawnie wypełnionego pisemnego upoważnienia od rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dostępnego na stronie internetowej Klubu.
 2. Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 12. roku życia za wyjątkiem osób, wobec których adresowane są zajęcia grupowe dla dzieci, treningi personalne, zajęcia dla mam z dziećmi.
 3. Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu odbywa się na podstawie:
  a) karnetu (dalej zwanego „Karnetem”);
  b) opłaty za pojedyncze wejście do Klubu (dalej zwanym „Wejście Jednorazowe”);
  c) promocji „Pierwsze Wejście Gratis” (dalej zwaną „Pierwsze Wejście Gratis” lub „PWG”).
 4. Godziny otwarcia Klubu są udostępnione na stronie internetowej Fitness Clubu Imperium (club-imperium.pl) oraz w samym klubie. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w uzasadnionych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do ich skrócenia lub zamknięcia klubu.
 5. Prawa i obowiązku FCI oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy oraz regulamin Klubu (dalej zwanym „Regulaminem”). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad i postanowień widniejących we wspomnianych dokumentach.
 6. Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej FCI (club-imperium.pl) oraz w recepcji Klubu.
 7. Przy zakupie Karnetu Członek Klubu przekazuje FCI formularz rejestracyjny, w której podaje swoje dane osobowe, wykorzystywanych do realizacji umowy i/oraz bieżącej obsługi.

II. RODZAJE KARNETÓW

 1. Podstawową formą korzystania z usług FCI jest Karnet. W Klubie obowiązuję następujące rodzaje Karnetów:
  a) Długoterminowe (ważne przez okres 12 miesięcy)
  b) Krótkoterminowe (ważne przez okres 30 dni)
 2. Aktywacja każdego z Karnetów następuje w chwili pierwszego skorzystania z usług Klubu na podstawie danego Karnetu lub od momentu daty ustalonej podczas zakupu Karnetu przez Klubowicza.
 3. Każdy Karnet jest zindywidualizowany w tym sensie, że możliwość korzystania z usług Klubu na jego podstawie ma tylko i wyłącznie posiadacz spersonalizowanej karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”), na której zakodowany jest dany karnet.
 4. Członkowie Klubu korzystający z usług Fitness Club Imperium na podstawie Karnetu, otrzymują wraz z jego wykupieniem Karty, będącej nośnikiem Karnetu. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania Karty przy każdorazowej wizycie w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do skontrolowania tożsamości osoby posługującej się Kartą. W razie utraty, zgubienia, zniszczenia Karty istnieje możliwość wystawienia duplikatu, którego koszt wynosi 10 (dziesięć) złotych. W razie stwierdzenia niezgodności tożsamości osoby posługującej się Kartą Klub ma prawo zatrzymać Kartę.
 5. Klub ma możliwość wprowadzania do swojej oferty promocyjnych Karnetów, nieznajdujących się w OWU. O ile warunki skorzystania z promocyjnych Karnetów nie są regulowane oddzielnymi postanowieniami i regulaminami, do tychże Karnetów zastosowanie mają OWU.

III. KARNETY KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE

 1. W ramach Karnetu krótkoterminowego są dostępne jego następujące rodzaje:
  a) 4 x zajęcia grupowe
  b) 8 x zajęcia grupowe
  c) Zajęcia grupowe OPEN
  d) Pole Dance
  e) Siłownia + cardio
  f) Siłownia + cardio do 18:00
  g) OPEN (zajęcia grupowe + siłownia + cardio)
  h) Seniorski
  i) Studencki
 2. Karnety krótkoterminowe nie podlegają przedłużeniom, zamrożeniom oraz zawieszeniom z jakichkolwiek powodów.
 3. W przypadku niekorzystania z aktywnego Karnetu krótkoterminowego, nie ma możliwości jego scedowania.
 4. W ramach Karnetów długoterminowych są dostępne następujące jego rodzaje:
  a) Umowa Bez Zobowiązań (+ wersja z ograniczeniem czasowym do 18:00)

IV. KARNET 4 x ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. W przypadku niniejszego Karnetu obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z usług Klubu do 1 zajęć grupowych lub/oraz sauny na wejście.
 3. Płatność za Karnet 4 x Zajęcia Grupowe odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

V. KARNET 8 x ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. W przypadku niniejszego Karnetu obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z usług Klubu do 1 zajęć grupowych lub/oraz sauny na wejście.
 3. Płatność za Karnet 8 x Zajęcia Grupowe odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

VI. KARNET ZAJĘCIA GRUPOWE OPEN

 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego skorzystania z zajęć grupowych oraz sauny w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. Płatność za Karnet Zajęcia Grupowe OPEN odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

VII. KARNET POLE DANCE

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z zajęć Pole Dance oraz sauny w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi więcej niż 8 zajęć Pole Dance, koszt karnetu jest podnoszony o 20 złotych od ceny nominalnej.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi mniej niż 8 zajęć Pole Dance, koszt karnetu jest pomniejszany o 20 złotych od ceny nominalnej.
 4. Istnieje możliwość rozszerzenia niniejszego karnetu o możliwość uczęszczania na wszystkie pozostałe zajęcia grupowe dostępne w ofercie Klubu. Koszt takiego rozszerzenia wynosi 70 złotych, a chęć jego nabycia należy zgłosić w recepcji Klubu.
 5. W związku z ograniczonością miejsc na zajęciach Pole Dance, Karnet Pole Dance gwarantuje jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 6. W przypadku gdy posiadacz Karnetu Pole Dance w momencie nabywania Karnetu w recepcji Klubu z góry deklaruje niemożność uczestnictwa we wszystkich zajęciach Pole Dance w danym miesiącu kalendarzowym, pracownik Klubu rezerwuje miejsce na te zajęcia tylko we wskazanych terminach. Pozostałe wejścia mogą być wykorzystane na inne zajęcia grupowe dostępne w ofercie Klubu.
 7. W przypadku niniejszego Karnetu obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z usług Klubu do 1 zajęć Pole Dance lub/oraz sauny na wejście.
 8. Płatność za Karnet Pole Dance odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

VIII. KARNET SIŁOWNIA + CARDIO

 1. Karnet uprawnia nielimitowanego korzystania z usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. W przypadku niniejszego Karnetu obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z usług Klubu do siłowni, strefy cardio oraz sauny.
 3. Płatność za Karnet Siłownia + Cardio odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

IX. KARNET SIŁOWNIA + CARDIO DO 18:00

 1. Karnet uprawnia nielimitowanego korzystania z usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. W przypadku Karnetu Siłownia + Cardio do 18:00 obowiązuje ograniczenie czasowe do godziny 18:00, przed którą posiadacz Karnetu jest zobowiązany opuścić strefę treningową i zwrócić klucz do szafki w recepcji Klubu.
 3. W przypadku niniejszego Karnetu obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z usług Klubu do siłowni, strefy cardio oraz sauny.
 4. Płatność za Karnet Siłownia + Cardio odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

X. KARNET OPEN

 1. Karnet uprawnia nielimitowanego korzystania z usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 2. W przypadku Karnetu OPEN nie obowiązują limity czasowe, ani ograniczenia w korzystaniu z usług.
 3. Płatność za Karnet OPEN odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.

XI. KARNET SENIORSKI

 1. Karnet przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 50 rok życia.
 2. Karnet uprawnia nielimitowanego korzystania ze wszystkich usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 3. W przypadku Karnetu Seniorskiego obowiązuje ograniczenie czasowe do godziny 18:00, przed którą posiadacz Karnetu jest zobowiązany opuścić strefę treningową i zwrócić klucz do szafki w recepcji Klubu.
 4. Płatność za Karnet Seniorski odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.
 5. Członek Klubu nabywający Karnet Senior zwolniony jest z obowiązku uiszczenia Opłaty Członkowskiej, jednak nie otrzymuje pakietu członkowskiego za wyjątkiem Karty.

XII. KARNET STUDENCKI

 1. Karnet przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia oraz posiadają status studenta lub osoby uczącej się.
 2. Karnet uprawnia nielimitowanego korzystania ze wszystkich usług Klubu w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji.
 3. W przypadku Karnetu Studenckiego obowiązuje ograniczenie czasowe do godziny 18:00, przed którą posiadacz Karnetu jest zobowiązany opuścić strefę treningową i zwrócić klucz do szafki w recepcji Klubu oraz 21:00 – 23:00.
 4. Płatność za Karnet Studencki odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania.
 5. Zakup Karnetu Studenckiego wymaga okazania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna lub studencka).

XIII. UMOWA BEZ ZOBOWIĄZAŃ

 1. Umowa bez zobowiązań uprawnia do nielimitowanego ilościowo korzystania z usług Klubu przez okres 12 miesięcy od daty jego aktywacji.
 2. Umowa bez zobowiązań obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 3. Umowa bez zobowiązań to umowa zawarta na czas określony 12 miesięcy, począwszy od daty aktywacji.
 4. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
 5. Wypowiedzenie może zostać złożone minimum po 2 miesiącach obowiązywania umowy.
 6. Fitness Club Imperium przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Członka Klubu z opłatami na rzecz FCI za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie przez FCI nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia zaległości. Ponadto w takim przypadku Fitness Club Imperium uprawniony jest do dochodzenia pełnego odszkodowania za okres, przez który umowa by trwała gdyby jej rozwiązanie nie nastąpiło.
 7. W ramach Karnetu Umowa bez zobowiązań możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja). Jeśli cesjonariuszem jest inny Członek Klubu, to cesja jest nieodpłatna. W przypadku cesjonariuszy niebędących Członkami Klubu pobierana jest opłata członkowska. W celu przeprowadzenia cesji Umowy bez zobowiązań należy zgłosić się do recepcji Klubu i podpisać dokument cesji. Podczas procesu cesji muszą być trzy strony: reprezentant Klubu, Cesjonariusz oraz Cedent.
 8. W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, Fitness Club Imperium będzie przypominał o przeterminowanej płatności drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 9. Członek Klubu, który nie opłacił bieżącej raty Umowy, nie może korzystać z usług FCI, aż do momentu uregulowania zaległych opłat.
 10. Płatność za karnet realizowana jest w cyklu comiesięcznym, gdzie okresy 30-dniowe rozliczeniowe są naliczane od dnia aktywacji Karnetu.
 11. Płatność za Karnet bez zobowiązań może być realizowana gotówkowo lub za pomocą karty płatniczej w recepcji Klubu lub drogą elektroniczną z poziomu platformy przelewy24.
 12. W przypadku płatności gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej w recepcji Klubu za wszystkie 12 okresów rozliczeniowych z góry, udzielany jest rabat w wysokości 10% od sumy za wszystkie 12 rat karnetu. Rabatowi nie podlega opłata członkowska.
 13. Umowa Bez Zobowiązań występuje również w wersji Umowy Bez Zobowiązań do 18:00, w której obowiązuje ograniczenie czasowe do godziny 18:00.
 14. Płatność za Umowę Bez Zobowiązań jest nominalnie realizowana w formie gotówkowej w recepcji Klubu. Istnieje również możliwość realizowania płatności w cyklach comiesięcznych za pomocą systemu „Espago”, w przypadku którego wysokość każdej raty jest obniżana o 10 zł od nominalnej kwoty. Wszystkie aktualne ceny są dostępne na stronie .
 15. Członek Klubu decydując się na realizowanie płatności za Umowę Bez Zobowiązań poprzez płatności cykliczne „Espago” jest zobligowany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty debetowej / kredytowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych, telefonicznych oraz internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania określonej miesięcznej opłaty.

XIV. WEJŚCIE JEDNORAZOWE

 1. W ramach Wejścia Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do pojedynczego skorzystania z usług Klubu.
 2. Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 3. W ramach Wejścia Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych.
 4. Członek Klubu, korzystający z Wejścia Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do korzystania z niego.

XV. PIERWSZE WEJŚCIE GRATIS

 1. Pierwsze Wejście Gratis jest stałą promocją Klubu, z której korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby, które do tej pory nie korzystały z usług Klubu w ogóle lub w okresie pełnych 3 miesięcy przez skorzystaniem z niniejszej promocji.
 2. Pierwsze Wejście Gratis uprawnia do jednorazowego skorzystania z usług Klubu.
 3. Pierwsze Wejście Gratis obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 4. Za skorzystanie z promocji Pierwsze Wejście Gratis Klub nie pobiera od osoby z niej korzystającej żadnej opłaty.
 5. Beneficjent promocji Pierwsze Wejście Gratis jest zobowiązany do zaakceptowania zgody na dostarczanie przez Klub treści marketingowych.

XVI. ZAWIESZENIE KARNETU

 1. Zawieszane mogą być tylko i wyłącznie karnety długoterminowe.
 2. Zawieszenie Umowy Bez Zobowiązań możliwe jest:
  a) 4-krotnie przez cały okres obowiązywania umowy (12 miesięcy),
  b) na łączny okres 28 dni
 3. Zawieszenia dokonuje się telefonicznie lub w recepcji klubu na okres zadeklarowany przez Członka Klubu.
 4. Za okres zawieszenia Umowy Bez Zobowiązań Klub nie pobiera opłat.
 5. Zawieszenie Umowy Bez Zobowiązań skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zawieszenia Karnetu.
 6. Okresy zawieszenia nie mają wpływu na cykliczność wnoszonych opłat ratalnych za Umowę Bez Zobowiązań.

XVII. OPŁATA CZŁONKOWSKA

 1. Każdy Członek Klubu przystępujący do korzystania z Klubu po raz pierwszy, zobowiązany jest do wniesienia Opłaty Członkowskiej.
 2. Opłata członkowska ma charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi.
 3. Fitness Club Imperium uprawniony jest do tymczasowego obniżenia Opłaty Członkowskiej lub jej całkowitego zniesienia, w ramach oferowanych okresowo promocji. Członkom Klubu, którzy uiścili Opłatę Członkowską w podstawowej wysokości, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

XVIII. PAKIET ZACZYNAMY

 1. Każdy Członek Klubu wraz z dokonaniem zakupu pierwszego Karnetu otrzymuje upominek w postaci Pakietu Zaczynamy. Zawartość pakietu może zostać ograniczona, zmodyfikowana lub wyłączona w ramach okresowych promocji, ogłaszanych przez Klub.
 2. Na Pakiet Zaczynamy składają się: trening wprowadzający i uzupełniający (o ile Członek Klubu przedłużył lub posiada aktywny Karnet po 6. tygodniu otrzymania pakietu), pomiar składu masy ciała, plan treningowy oraz ręcznik treningowy.
 3. W celu wykorzystania Pakietu Zaczynamy Członek Klubu powinien zgłosić się do recepcji Klubu i umówić dogodny termin przeprowadzenia treningu wprowadzającego.

XIX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU KARNETU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zakup karnetu i zawarcie przez klienta Umowy Członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej www club-imperium.pl, jest zawarciem umowy na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 2. Klient, który zawarł Umowę w sposób opisany w ust. 1 powyżej, ma prawo odstąpić od Umowy członkowskiej bez podania przyczyny, które powinien wykonać w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy członkowskiej następuje poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu 14 dni.
 4. Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:
  a) Oznaczenie Fitness Klubu Imperium,
  b) Oznaczenie Klienta – Członka Klubu,
  c) Data,
  d) Oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub równoważnej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy członkowskiej przed skorzystaniem z usług FCI, Klub zwróci Członkowi Klubu wszystkie uiszczone płatności niezwłocznie, nie później niż w 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności nastąpi w formie gotówkowej. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Członkowskiej po uprzednim skorzystaniu z usług FCI, Klub zwróci Klientowi wszystkie uiszczone płatności na zasadach określonych w ust. 5, pomniejszone o potrącone wynagrodzenie za skorzystanie z usług Klubu w okresie od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Członkowskiej. Wynagrodzenie Fitness Club Imperium równe jest części wszystkich opłat zapłaconych przez Klienta proporcjonalnej do ilości dni od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania przez Fitness Club Imperium oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w stosunku do liczby 30 dni.

XX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fitness Club Imperium jest Administratorem danych osobowych Członków Klubu. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług członkowskich przez Klub. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy kontaktować się pod adresem mailowym club@club-imperium.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fitness Club Imperium wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.
 3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Członka Klubu.
 4. Dane osobowe przekazane do Fitness Club Imperium będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: club@club-imperium.pl.
 5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych.
 6. Klub może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa lub wyrządził szkodę na rzecz Fitness Club Imperium, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 7. Chronimy przekazane nam dane osobowe oraz dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Fitness Club Imperium nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Korzystamy z usług zewnętrznej firmy zapewniającej platformę e-fitness, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym korzystamy z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje obowiązek zachowania poufności.
 9. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Fitness Club Imperium naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w uzasadnionych przypadkach.
 2. O zmianach OWU Fitness Club Imperium jest zobowiązany poinformować Członka Klubu.
 3. Wszelkie uwagi bądź reklamacje może zgłosić każdy Członek Klubu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: club@club-imperium.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Fitness Club Imperium zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości.
 4. Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu, poza OWU, jest także Regulamin. Aktualna treść OWU oraz Regulaminu dostępna jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu: www.club-imperium.pl
 5. FCI nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu.
 6. W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie rzutuje na ważność pozostałych postanowień.