Od dziś rusza Akcja Wakacje!

Podsumowanie #ProjektLato
1 lipca 2019
Zbudowaliśmy drogę pomiędzy parkingami!
1 sierpnia 2019

Od dziś rusza Akcja Wakacje!

Serdecznie zachęcamy do udziału w promocji „Akcja Wakacje” 🙂
Zasady są bardzo proste – przez okres wakacji (lipiec-sierpień 2019 r.) należy regularnie ćwiczyć w naszym klubie. Za każdy dzień, w którym odbył się trening otrzymasz jedną pieczątkę. Za określoną liczbę pieczątek otrzymasz następujące nagrody:
– 18 pieczątek – ręcznik chłodzący coolar
– 24 pieczątki – jedną z trzech wybranych przez Ciebie t-shirtów
– 36 pieczątek – torbę sportową
Należy dodać, że możesz zdobyć każdą z trzech nagród!

REGULAMIN PROMOCJI „AKCJA WAKACJE”

Organizatorem Promocji jest TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem Fitness Club Imperium zwanym dalej „Klubem”

  1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1.1. Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się 1 lipca 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2019 r. wraz z zamknięciem Klubu.

  1. PRZEDMIOT PROMOCJI

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które są klientami Organizatora Promocji na podstawie ważnego karnetu, umowy członkowskiej lub posiadaczami karty partnerskiej akceptowanej przez Klub (dalej „Członek Klubu”).

2.2. Promocja polega na przekazaniu nieodpłatnie Członkowi Klubu ręcznika chłodzącego marki Coolar, jednego z trzech rodzajów t-shirtów (1. w kolorze szarym z napisem „Training 100% completed #FitnessClubImperium”; 2. w kolorze białym z napisem „I workout so I can eat cookies”; 3. w kolorze białym z napisem „No pain no gain”), torby sportowej (zwanego dalej: „Nagrodą”) w zamian za odpowiednią ilość uzbieranych pieczątek.

2.3. Aby skorzystać z promocji Członek Klubu jest zobligowany odebrać z recepcji Klubu kartę promocyjną (zwaną dalej „Kartą”), w której przez pracownika Klubu będą odnotowywane jego obecności na treningu, na zasadzie: 1 dzień, w którym odbył się trening -> 1 pieczątka.

2.4. Poprzez „dzień, w którym odbył się trening” rozumie się skorzystanie z jednej lub wielu usług dostępnych w ofercie klubu podczas jednej wizyty w Klubie (sauna, strefa cardio, siłownia, zajęcia grupowe) trwającej minimum 50 minut. Skorzystanie z wielu usług podczas jednej wizyty w Klubie lub wielokrotna liczba wizyt w klubie w ciągu jednego dnia nie uprawnia do otrzymania więcej, niż jednej pieczątki.

2.5. W każdym dniu trwania Promocji Uczestnik Klubu może uzyskać jedną pieczątkę.

2.6. Warunkiem przyznania:
– ręcznika Coolar jest skompletowanie osiemnastu  (18 x) pieczątek przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji,
– jednego z 3 rodzajów t-shirtu jest skompletowanie dwudziestu czterech (24 x) pieczątek przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji,
– torby sportowej jest skompletowanie trzydziestu sześciu (36 x) pieczątek przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji.

2.7. W przypadku skompletowania 36 pieczątek na Karcie, Członek Klubu może ubiegać się o wydanie kolejnej Karty w celu podjęcia próby uzbierania kolejnych pieczątek.

2.8. Wygląd torby sportowej widniejący na materiałach promocyjnych ma charakter podglądowy. Jej wygląd może różnić się od tego, jaki finalnie będzie przyznawany Uczestnikom Promocji.

  1. FINALIZACJA PROMOCJI

3.1.  Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

3.2. Karta jest spersonalizowana i może być używana tylko przez jej posiadacza.

3.3. Przyznanie Nagrody jest możliwe tylko po złożeniu w recepcji Klubu Karty wraz z ilością pieczątek właściwą danemu rodzajowi nagrody. Kartę należy złożyć najpóźniej do dnia 10 września 2019 r.

3.4. Ilość pieczątek widniejących na Karcie będzie weryfikowana z systemem służącym do obsługi Członków Klubu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością pieczątek na Karcie a liczbą wejść odnotowanych w systemie, Klub za ostateczną liczbę prawidłowych wejść uzna te, które widnieją w systemie.

3.5.   Po złożeniu Karty w pieczątkami, podaniem rozmiaru t-shirtu oraz weryfikacji ilości wejść przez Klub nastąpi wydanie Nagrody w okresie od 15 do 30 września 2018 r.

  1. POSTAWIENIA OGÓLNE

4.1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

4.2. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Klubu oraz Ogólnych Warunków Umowy. Wszystkie niezdefiniowane, a opisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Regulaminie Klubu i Ogólnych Warunkach Umowy dostępnymi na stronie internetowej Klubu.