POLITYKA PRYWATNOŚCI 12-10-2022

FB
FB

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązujący do dnia 31.10.2022 r.

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Fitness Club Imperium jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym pod firmą TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w (05-402) Otwocku przy ul. Kołłątaja 48, tel.: 22 779 23 23, email: recepcja@club-imperium.pl

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych naszą ofertą oraz naszych klientów przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko za zgodą osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych wymagane jest przepisami prawa lub niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Fitness Clubu Imperium.

Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna, gdy uzyskaliśmy od zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu;
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest podstawą prawną, gdy przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wykonania  umowy, np. gdy dochodzi do zawarcia umowy o członkostwo. Ta podstawa prawna obowiązuje również do przetwarzania danych osobowych koniecznych do podjęcia  działań przed zawarciem umowy, np. gdy poprzez formularz kontaktowy kierowane są do nas pytania dotyczące naszych usług i produktów.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia zobowiązań prawnych, np. wypełnienia obowiązków rachunkowych  i podatkowych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. d RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli żywotne interesy naszych Klubowiczów wymagają przetwarzania danych osobowych.
  • Art. 6 ust. 2 lit. f RODO  stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa.

III. USUWANIE DANYCH I DŁUGOŚĆ OKRESU PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tylko w okresie realizacji celu ich przetwarzania. Przechowywanie danych możliwe jest również, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego bądź krajowego ustawodawcę w ustawach, rozporządzeniach, jak i pozostałych przepisach, zgodnie z którymi zobowiązani jesteśmy postępować. Usunięcie danych będzie miało miejsce również wtedy, gdy upłynie przewidziany w przepisach okres przechowywania, chyba że występować będzie konieczność dalszego ich przechowywania z innych przyczyn.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZAWARTYCH UMÓW ORAZ REALIZACJA UMOWY

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy w ramach umowy, w tym przekazywane w formularzu osobowym.

W związku z zawarciem umowy przetwarzamy następujące dane:

 • Płeć,
 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),
 • Zdjęcie.

Ponadto w przypadku  zawarcia umowy przez osobę niepełnoletnią będziemy przetwarzać  dodatkowo następujące dane:
Dane płatnika i opiekuna prawnego.

Podczas odwiedzin Fitness Clubu Imperium rejestrujemy następujące dane (zwane dalej zbiorczo jako „dane dostępowe”):

 • data wejścia,
 • godzina wejścia,
 • odwiedzany klub.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach przedsiębiorstwa dostęp do Twoich danych mogą otrzymać wyłącznie takie podmioty, które współpracują z nami w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz obowiązków ustawowych. Są to przedsiębiorstwa z branż usług IT, banki, firmy świadczące obsługę prawną lub księgową.

 

Przekazujemy dane tylko wtedy, gdy umożliwiają to przepisy ustawowe lub gdy uzyskaliśmy zgodę danej osoby albo gdy jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji. Odbiorcami danych osobowych mogą być np. jednostki publiczne i instytucje (np. urzędy, organy skarbowe, organy ścigania). Dalszymi odbiorcami danych mogą być też jednostki upoważnione przez osobę której dane podlegają przekazaniu.

 

Nie przekazujemy danych do innych krajów. Nie przekazujemy również danych osobowych innym firmom bez wyraźnej potrzeby – w szczególności nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych firmom marketingowym ani innym, które mogłyby je wykorzystać w celu nękania niezamówionymi reklamami czy wysyłania spamu.

VI. UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Każda osoba której dane przetwarzamy uprawniona jest do:

  • informacji o jej danych osobowych które przechowujemy (art. 15 RODO)
  • niezwłocznego poprawienia i/lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  • skargi do jednostki nadzorującej; Skargę można złożyć w szczególności do jednostki nadzorującej.

VII. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ DANYCH ORAZ ŻĄDAŃ

Wszelkie wątpliwości lub żądania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na nasz adres email: club@club-imperium.pl.