Promocje wakacyjne – odwiedź klub 20 razy w wakacje i odbierz t-shirt oraz zawieś karnet!

Projekt Rusz Się! 3 – cykliczne treningi na świeżym powietrzu
25 czerwca 2018
Zmiana regulaminu klubu
4 lipca 2018

Promocje wakacyjne – odwiedź klub 20 razy w wakacje i odbierz t-shirt oraz zawieś karnet!

Promocja

REGULAMIN PROMOCJI „WAKACYJNY T-SHIRT”

Organizatorem Promocji jest TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem Fitness Club Imperium zwanym dalej „Klubem”

  1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1.1. Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 31 sierpnia 2018 r. wraz z zamknięciem Klubu.

  1. PRZEDMIOT PROMOCJI

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które są klientami Organizatora Promocji na podstawie ważnego karnetu, umowy członkowskiej lub posiadaczami karty partnerskiej akceptowanej przez Klub (dalej „Członek Klubu”).

2.2. Promocja polega na przekazaniu nieodpłatnie Członkowi Klubu limitowanego t-shirtu w kolorze szarym z napisem „Dałem/am z siebie wszystko! #FitnessClubImperium” (zwanego dalej: „Nagrodą”).

2.3. Aby skorzystać z promocji Członek Klubu jest zobligowany odebrać z recepcji Klubu kartę promocyjną (zwaną dalej „Kartą”), w której będą odnotowywane jego obecności na treningu, na zasadzie: 1 trening -> 1 pieczątka.

2.4. Warunkiem przyznania t-shirtu jest dwudziestokrotne (20 x) odbycie treningu w Klubie przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji.

2.5. Poprzez „odbycie treningu” rozumie się skorzystanie z jednej lub wielu usług dostępnych w ofercie klubu podczas jednej wizyty w Klubie (sauna, strefa cardio, siłownia, zajęcia grupowe) trwającej minimum 50 minut. Skorzystanie z wielu usług podczas jednej wizyty w Klubie nie uprawnia do otrzymania więcej, niż jednej pieczątki.

2.6. W każdym dniu trwania Promocji Uczestnik Klubu może uzyskać jedną pieczątkę, chyba że druga wizyta w ciągu jednego dnia nastąpiła minimum 4 (słownie: cztery) godziny po zakończeniu pierwszej wizyty.

2.7. W przypadku skompletowania 20 pieczątek na Karcie, Członek Klubu może ubiegać się o wydanie kolejnej Karty w celu próby uzbierania kolejnego kompletu 20 pieczątek w okresie trwania Promocji.

  1. FINALIZACJA PROMOCJI

3.1.  Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

3.2. Karta jest spersonalizowana i może być używana tylko przez jej posiadacza.

3.3. Przyznanie Nagrody jest możliwe tylko po złożeniu w recepcji Klubu Karty wraz z 20 pieczątkami.

3.4. Ilość pieczątek widniejących na Karcie będzie weryfikowana z systemem służącym do obsługi Członków Klubu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością pieczątek na Karcie a liczbą wejść odnotowanych w systemie, Klub za ostateczną liczbę prawidłowych wejść uzna te, które widnieją w systemie.

3.5.   Po złożeniu Karty w pieczątkami, podaniem rozmiaru t-shirtu oraz weryfikacji ilości wejść przez Klub nastąpi wydanie Nagrody w okresie od 1 do 30 września 2018 r.

  1. POSTAWIENIA OGÓLNE

4.1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

4.2. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Klubu oraz Ogólnych Warunków Umowy. Wszystkie niezdefiniowane, a opisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Regulaminie Klubu i Ogólnych Warunkach Umowy dostępnymi na stronie internetowej Klubu.

slider-promo

REGULAMIN PROMOCJI „ZAWIESZENIE KARNETU”

Organizatorem Promocji jest TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem Fitness Club Imperium zwanym dalej „Klubem”

  1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1.1. Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 31 sierpnia 2018 r. wraz z zamknięciem Klubu.

  1. PRZEDMIOT PROMOCJI

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które są klientami Organizatora Promocji na podstawie ważnego karnetu lub umowy członkowskiej (dalej „Członek Klubu”).

2.2. Promocja polega na możliwości zawieszenia każdego ważnego karnetu (za wyjątkiem karnetu Pole Dance) dostępnego w ofercie Klubu na łączny okres 21 dni w czasie trwania Promocji.

2.3. Okres zawieszenia nie może wykraczać poza ostatni dzień obowiązywania promocji.

2.4. Członkowie Klubu z ważnymi karnetami długoterminowymi mogą skorzystać z przedmiotowej promocji dodatkowo i niezależnie od ilości zawieszeń przypisanych do ich karnetu.

2.5. Zawieszenie karnetu następuje po przekazaniu stosownej informacji (mailowo, osobiście lub telefonicznie) przez Członka Klubu do recepcji Klubu.

2.6. Karnet w okresie trwania Promocji można zawiesić maksymalnie 3-krotnie (np. 1 raz na 7 dni, 2. raz na 10 dni i 3. raz na pozostałe 4 dni).

2.7. Posiadacze karnetów krótkoterminowych, które zostały aktywowane w czerwcu 2018 r., ale są ważne również w lipcu, również mogą skorzystać z Promocji.

  1. POSTAWIENIA OGÓLNE

3.1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

3.2. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Klubu oraz Ogólnych Warunków Umowy. Wszystkie niezdefiniowane, a opisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Regulaminie Klubu i Ogólnych Warunkach Umowy dostępnymi na stronie internetowej Klubu.