Promocja „W Parach Raźniej” – zaproś znajomego do klubu i otrzymaj rabat!

Nowość w grafiku kwietniowym, czyli atakujemy brzuch!
4 kwietnia 2018
Klub otwarty przez całą majówkę! Poniżej szczegóły :)
26 kwietnia 2018

Promocja „W Parach Raźniej” – zaproś znajomego do klubu i otrzymaj rabat!

REGULAMIN PROMOCJI „W PARACH RAŹNIEJ”

Organizatorem Promocji jest TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem Fitness Club Imperium zwanym dalej „Klubem”

  1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1.1. Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją” rozpoczyna się 9 kwietnia 2018 r., a kończy 31 maja 2018 r. wraz z zamknięciem Klubu.

  1. PRZEDMIOT PROMOCJI

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które są klientami Organizatora Promocji na podstawie ważnego karnetu lub umowy członkowskiej (dalej „Członek Klubu”).

2.2. Promocja polega na przyznaniu Członkowi Klubu rabatu o wartości -75% do wykorzystania na zakup kolejnego karnetu krótkoterminowego lub opłacenia kolejnej raty w przypadku karnetu długoterminowego, pod warunkiem przyprowadzenia przez niego osoby niebędącej Członkiem Klubu lub Członka Klubu, którego ostatni karnet stracił ważność 3 miesiące wstecz, licząc od daty jego przyprowadzenia.

2.3. Warunkiem udzielenia Członkowi Klubu wspomnianego rabatu jest zakup przez osobę przyprowadzoną dowolnego karnetu dostępnego w ofercie Klubu, w dniu jego przyprowadzenia w recepcji Klubu oraz posiadanie przez Członka Klubu aktywnego karnetu dostępnego w ofercie Klubu w dniu przyprowadzenia nowej osoby.

2.4. Liczba udzielonych Członkowi Klubu rabatów na kolejne karnety jest uzależniona od liczby przyprowadzonych przez niego osób w okresie obowiązywania promocji, np. w przypadku przyprowadzenia 3 osób, Członkowi Klubu jest przyznawany rabat na zakup 3 kolejnych karnetów krótkoterminowych lub na opłacenie 3 kolejnych rat karnetu długoterminowego. Nie jest możliwe sumowanie przyznanych rabatów.

2.5. W przypadku przyznania Członkowi Klubu więcej niż jednego rabatu, jest on zobowiązany wykorzystać go w ciągu 7 dni od momentu wygaśnięcia ważności poprzedniego zrabatowanego karnetu. W przypadki przekroczenia tego okresu rabat przepada.

2.6. Osoba przyprowadzana jest zwolniona z opłaty członkowskiej.

III. POSTAWIENIA OGÓLNE

3.1. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi.

3.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

3.4. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Klubu oraz Ogólnych Warunków Umowy. Wszystkie niezdefiniowane, a opisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Regulaminie Klubu i Ogólnych Warunkach Umowy dostępnymi na stronie internetowej Klubu.
imperium940x788_promo-wparach-B